BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vállalkozásgazdaságtan

A tantárgy neve angolul: Business Economics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEGT20M411 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kelemen Tamás

A tantárgy előadója:

Erdei János mesteroktató

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a szervezetek és a menedzsment feladatának és működésének alapelveivel. Átfogó képet kíván kialakítani a vállalat egyes működési területeiről és azok egymással való kapcsolatáról. A tantárgyban kiemelt szerepet kapnak a minőségmenedzsment feladatai, azok szektorspecifikus kérdései. A hallgatók megismerkednek a minőségmenedzsment rendszerek fejlesztésének aktuális kérdéseivel és módszereivel. Áttekintést kapnak a minőségfejlesztéshez alkalmazott minőségfilozófiákról és ezek megvalósítását támogató legfontosabb minőségmenedzsment-módszerekről.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Jól ismeri a biotechnológiai vállalkozások gazdaságtanának mind történetét, mind jelen irányait.

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel az alkalmazott matematika, az anyagvizsgálati módszerek, a bioinformatika, a kémiai biológia, a produkció biológia és fenntartható fejlődés, a toxikológia és ökotoxikológia, a vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek, valamint a kommunikáció területén is.

Széleskörű, adekvát és munkavégzésében jól hasznosítható ismeretekkel rendelkezik a vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek területén.

Képesség

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Képes gyümölcsöző módon együttműködni más területi szakemberekkel vállalatgazdaságtani, vállalatirányítási területeken

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik a vállalatitrányítási módszerek és technikák érvényesítési lehetőségeinek megismerésére hazai és nemzetközi tekintetben egyaránt

Törekszik a szakmai előrejutásra, és ebben a munkatársait és beosztottjait is segíti.

Vállalatirányítási ismereteit felhasználva segíti a humán erőforrás fejlesztését, munkatársainak szakmai karrierjét

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Önálló projekteket kezdeményez vállalatmenedzsment és vállalatgazdaságtani területeken

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Vállalatirányítási ismereteire támaszkodva felelősen biztosítja az eredményes munkavégzés feltételeit.

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Felelős véleményalkotásban elemzi a biotechnológiai vállalatok működését

Utolsó módosítás: 2022-07-05 12:17:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.