BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Matematika MC - Differenciálegyenletek

A tantárgy neve angolul: Mathematics MC - Differential Equations

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMETE90MX62 0+2+0/f 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Karátson János egyetemi tanár,DSc

A tantárgy előadója:

Karátson János egyetemi tanár,DSc

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a differenciálegyenletek elméletével és gyakorlatával. A tantárgy a(z elsősorban: közönséges) differenciálegyenletek témakörének azokat a fogalmait és módszereit oktatja, amelyek a biotechnológus képzés számára a legfontosabbak. A tárgy számos alkalommal mutat rá a matematikai modellalkotás fogalmi tisztasága, a mérnöki intuíció, és a számítógépi gyakorlat közötti kapcsolatok fontosságára és természetes voltára. A tárgyra jellemző, hogy a standard anyagon belül nagyszámú alkalmazás bemutatására kerül sor, így a tárgy előkészíti a biokémia (enzimkinetika, fermentációk, anyagcserefolyamatok, farmakokinetika) és biológia modelljeinek tárgyalását. Az előadások és egyéni feladatok során a hallgatók elsajátítják a téma ismereteit.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel az alkalmazott matematika, az anyagvizsgálati módszerek, a bioinformatika, a kémiai biológia, a produkció biológia és fenntartható fejlődés, a toxikológia és ökotoxikológia, a vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek, valamint a kommunikáció területén is.

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges differenciálegyenleteken nyugvó alkalmazott matematikai ismeretekkel

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Ismeri a differenciálegyenletek alkalmazási területeit a tudományos problémafelvetésben

Képesség

Képesek kísérleteket tudományos igénnyel tervezni és kivitelezni, valamint azokat megfelelően kiértékelni és diszkutálni.

Alkalmazott matematikai ismeretei révén képes a tudományos igényű kísérlet kiértékelésre.

Attitűd

Törekszik az általános természettudományi és gazdasági ismereteik folyamatos gyarapítására, és ezek átadására is.

Alkalmazott matematikai ismereteit folyamatosan gyarapítja, munkatársait is segíti ezen ismeretek megosztásával

Autonómia és felelősség

Munkájában innovatív, kezdeményező, hatékony, felvállalja a felelősségteljes döntéseket, önálló munkavégzésre alkalmas.

Önálló munkavégzésre alkalmas a differenciálegyenletek felhasználási területein.

Utolsó módosítás: 2021-01-12 13:45:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.