BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biokémia

A tantárgy neve angolul: Biochemistry

A tantárgy neve németül: Biochemie

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEBEA301 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szarka András

BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (BME-ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Szarka András,

Dr. Wunderlich Livius

egyetemi tanár

egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

az élő anyag (sejt) felépítése, a sejtalkotók fő funkciói, biomolekulák kémiai felépítése és tulajdonságai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVESZA401 Szerves kémia II.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy hozzájárul a kémiai, biológiai és mérnöki területek ismereteit integrálni képes, a biotechnológia mérnöki kérdéseinek megoldására alkalmas szakemberek képzéséhez. Megismerteti a hallgatókat a biokémia alapjaival, az élő szervezetben előforduló fontosabb vegyületek anyagcsere folyamataival és azok szabályozásával. A tárgy nyújtotta ismeretek birtokában a hallgatók kellő felkészüléssel rendelkeznek a mesterszintű biomérnöki képzésben való részvételre.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szarka András

Wunderlich Lívius

egyetemi tanár

egyetemi adjunktus

BME-BÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri az alap metabolizmust, enzimműködést, molekuláris biológiai alapfolyamatokat. Átlátja ezek összefüggéseit, legfontosabb szabályozási pontjait.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a metabolizmus és a molekuláris biológia kapcsán felmerülő legfontosabb mérgező anyagok hatását.

Ismeri a mérgező anyagokkal kapcsolatos legfontosabb biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi követelményeket, a károsodások elkerülésének lehetőségeit.

Képesség

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes az alap toxikológiai folyamatok ismerte révén biztonságos folyamatok tervezésére, felismeri azok alapvető szempontjait.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Képes az alap toxikológiai folyamatok ismerte révén vezetői döntést hozni, segít a biztonságos munkakörnyezet megteremtésében, megtervezésében.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Törekszik, a metabolizmussal és a molekuláris biológiával kapcsolatos ismeretei alapján, a felmerülő mérgező, környezetszennyező anyagok hatásának, eliminálására.

Inspirált a legkevésbé környezet és egészségkárosító folyamatok kiválasztására, megtervezésére.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-06-01 09:48:24

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.