BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetkémia és technológia

A tantárgy neve angolul: Environmental Chemistry and Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA403 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Decsi Balázs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Balogh György Tibor, hab. docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves és szervetlen kémiai ismereteken kívül a tárgy a kémiai technológia szén, kőolaj, energetika, víz, nitrogén gyártás fejezeteire nagymértékben épít.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Szervetlen kémia,

Szerves kémia,

Kémiai technológia

A tantárgy célkitűzése:

Megismerkedés a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságaival és képződésüket megakadályozó illetve a képződött szennyezőanyagokat ártalmatlanító technológiákkal. A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatot környezetvédelmi szempontok szerint megítélni, alkalmazható ismeretei legyenek a keletkező környezetszennyező anyagok  kezelésére vonatkozólag, továbbá eligazodási képességgel rendelkezzen a környezetszennyező anyagokra vonatkozó jogszabályokban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Balogh György Tibor, hab. docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a vegyiparban és az azzal kapcsolatos területeken alkalmazott egyes folyamatok környezetvédelmi vonatkozásait , temészettudományos hátterét

Ismeri a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságait, képződésüket megakadályozó illetve a szennyezőanyagokat ártalmatlanítási technológiákat. Ismeri az atmoszféra és hidroszféra kialakulását, jelenlegi összetételét és szerkezetét, az egymással kölcsönhatásban lejátszódó fiziko-kémiai folyamatokat, a jelentősebb szennyezőanyagokat és azok reakcióit

Ismeri a víz- és talajszennyező anyagok bekerülési útvonalát, a szennyezőanyagok biztonságos eltávolításának fizikai, kémiai módszereit

Ismeri a tüzeléstechnikával kapcsolatos alapvető műszaki kifejezések tartalmát (égéshő, fűtőérték, alsó és felső éghetőségi határok, salaklágyulás, légfelesleg tényező, falhatás) és a tüzeléstechnikai eljárások környezetvédelmi kihatásait, ismeri a füstgáz mennyiség és összetétel számítást,

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a vegyiparban gyakran használt anyagok előállításából és felhasználásából adódó környezeti veszélyeket, többek között a szénhidrogének, klórozott szénhidrogének és az átalakulásuk során képződő sokszor toxikus, esetleg rákkeltő anyagokat, mint pl dioxinok.

Ismeri a műtrágyák, növényvédőszerek, detergensek/mosóporok felhasználásából eredő környezeti problémákat.

Ismeri az olajiparból (kitermeléstől a felhasználásig ) eredő környezeti problémákat. Ismeri az olajiparból (kitermeléstől a felhasználásig ) eredő környezeti problémákat. Ismeri a benzin és dízelolaj felhasználás közben keletkező káros-anyag kibocsájtás fő komponenseit, a katalizátorok típusait és működését.

Ismeri a tüzeléstechnikával kapcsolatos alapvető műszaki kifejezések tartalmát (égéshő, fűtőérték, alsó és felső éghetőségi határok, salaklágyulás, légfelesleg tényező, falhatás) és a tüzeléstechnikai eljárások környezetvédelmi kihatásait. ismeri a füstgáz mennyiség és összetétel számítását.

Ismeri az alternatív motorhajtóanyagokat (bioetanol, biodízel), előállításukat, és környezetvédelmi hatásait.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri egyes gyakori folyamatokkal kapcsolatos káros kibocsájtások megelőzésének alapvető technológiai lehetőségeit, tervezési elveit

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri az energiatermelésben alkalmazott folyamatok és eszközök működési elveit, a károsanyag kibocsájtás csökkentési lehetőségeit

Ismeri a szenyyvíztisztítási eljárásokat és a szennyvízkibocsájtás csökkentésének lehetőségeit.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

A mérési és elemzési módszerekkel a kapott eredményeket értelmezni és összehasonlítani tudja a határértékekkel, át tudja számolni a kibocsájtási adatokat a mérési körülmények ismeretében a vonatkoztatási alapokra

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Szakterületén be tudja azonosítani a környezeti veszélyeket, ismeri a megelőzéshez és biztonságos munkavégzéshez szükséges egészség- és környezetvédelmi követelményeket

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Ismeri az egyes kibocsájtási határértékeket, és az aktuális kibocsájtási értékekkel össze tudja azokat hasonlítani.

Ismeri a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fontosabb joganyagokat

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Ismeri egyes környezetvédelmi technológiák alkalmazásának etikai vonatkozásait

Eligazodik a folyamatosan bővülő környezetvédelmi jogszabályokban

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes felmérni és elemezni a technológiához kapcsolódó környezetvédelmi problémákat

Képes az egyes tüzelőanyagok energiatartalmának megítélésére, felismerni az egyes tüzeléstechnikai paraméterek változásának műszaki következményeit és környezetvédelmi hatásait, képes a képződő füstgáz mennyiség és füstgáz összetétel számítására. Képes a szénfajták tüzeléstechnikai és egyéb energetikai célú alkalmazhatóságának megítélésére, tervezésére.

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes komplex módon alkalmazni a kémiai technológiai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat a gazdaságos működéssel összhangban

Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.

Képes a vegyipari irányítást és ellenőrzést magas szinten végezni kiemelt figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra, esetleges haváriákra

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Problémás esetek megoldásánál képes biztonságos elhárítási lehetőséget találni.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes a műszaki dokumentációt értelmezni és használni. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára az önképzés során a hagyományos műszaki dokumentáción kívül.

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes új módszerek elsajátítására

Képes egyes folyamatok egészségre gyakorolt hatásának felmérésére

Képes egyes technológiák élővilágra gyakorolt hatásainak feltárására

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes az üzemi szintű mérések értékelésére

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Képes a környezetvédelmi feladatok irányítására, ellenőrzésére

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, alkalmazására

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik az önképzésre, a környezetvédelmi megközelítési mód a folyamatos ismeretbővítésre épül.

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Fogékony a környezettudatos technológiák és innovatív eljárások megismerésére, alkalmazására

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

A munkavégzés során a fenntarthatóságot, a racionalitást kiemelten fontos szempontnak tekinti

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

A környezetvédelmi szemléletű megközelítése révén fokozottan törekszik a legjobb gyakorlat megismerésére, bevezetésére, az új szakmai ismeretek elsajátítására

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Munkája során mindig érvényesíti a környezetvédelem korszerű szemléletét

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

A környezettudatos feladatmegoldások során a munkatársak véleményének és szaktudásának felhasználására törekszik.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A biztonság, egészség, környezetvédelem követelményeit és szempontjait munkája során kiemelt figyelemmel kezeli

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Szakmai munkáját önállóan a biztonsági, környezetvédelmi követelményeit betartva végzi

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Kezdeményezi az új környezetvédelmi megoldások bevezetését. A problémákhoz, feladatmegoldéshoz való hozzáállását a fenntartható környezethasználat, valamit a jelen és a jövő nemzedékeihez való felelős viszonyulás jellemzi.

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.

Vezetői útmutatás alapján irányítja és felügyeli a technológiai folyamat és a munkavégzés zavartalan lebonyolítását a környezet veszélyeztetése nélkül.

Rendszeresen értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát, az értékelés eredményei alapján adja ki a további feladatokat.

A biztonság, hatékonyság, eredményesség szempontjainak figyelembevételét beosztottaitól is elvárja,

Figyelemmel kíséri és értékeli beosztottjai szakmai fejlődését, ösztönzi és segíti ilyen irányú törekvéseiket.

Ösztönzi a beosztottak szakmai fejlődését személyes példamutatással is

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

megosztja tapasztalatait munkatársaival

Hatáskörének megfelelően dönt, illetve tesz javaslatot munkatársai minősítésére, elismerésére, illetve előléptetésére.

A környezetvédelmi problémák megelőzésében, megoldásában mutatott hozzáállást a szakmai előléptetés során figyelembe veszi.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:24:24

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.