BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Radiokémia és nukleáris energetika

A tantárgy neve angolul: Radiochemistry and Nuclear Energetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA502 2+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szanyi Ágnes, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egy. doc.

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVESAA101 - Általános kémia vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a radioaktivtás alapfogalmaival, környezeti előfordulásával, a természetes és mesterséges radioaktivitás jellemzőivel, a radioaktivitás detektálásával, dozimetriai hatásával, ipari, mezőgazdasági és energetikai felhasználásával kapcsolatos ismeretekkel. Ismereteket ad a nukleáris energetika kockázati tényezőiről, az atomerőművi balesetekről, a nemzetközi ellenőrzés formáiról és jövőbeli szerepéről.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Pátzay György egyetemi docens. BME KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Megismeri a nukleáris energiatermelés, valamint a radiológiai eljárásokat alkalmazó technológiák alapjait

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Megismeri a hasdóanyag gyártás és hulladékkezelés alapelveit.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Megismeri a radiokémisi és technológiai alapelveket

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Megismeri a sugárzás, valamint dózismérés alapelveit, műszereit, adatfeldolgozásait

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Megismeri az elemzési módszereket és eszközöket (NAA, GM, scintilláció HPGe, izotóphígítás)

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Megismeri a sugárvédelem és a dozimetria alapelveit, mérési, értékelési módszereit

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Megismeri a nukleáris környezetvédelem alapjait, a nagyobb atomerőművi baleseteket

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Megismeri a törvények, rendeletek, szabványok eleérési módjait, adatbázisait.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes radiológiai, környezetvédelmi számítások, becslések elvégzésére

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Megismeri a nukleáris és radiológiai biztonság alapelveit, berendezéseit.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

A tárggyal kapcsolatos legfontosabb információk angol kifejezéseit megismerik

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes laboratóriumi mérések elvégzésére és az eredmények meghatározására.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Megismerik az alapvető sugár és egészségvédelmi szabályokat

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Az előadás alapján további információk gyűjtésére kap ösztönzést 8pl. tóriu alapú reaktorok, radioaktív hulladékok kezelése).

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Az előadás alapján új szakma ismeretek elérésére törekednek.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A laboratóriumigyakorlatok során hangsúlyt fektetnek a radiológiai biztonságra.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-09-14 13:33:45

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.