BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Minőségmenedzsment

A tantárgy neve angolul: Quality Management

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA615 3+0+0/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Lakné Dr. Komka Kinga, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Erdei János

mesteroktató

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Könyves Melinda

PhD hallgató

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Dr. Kemény Sándor

professor emeritus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Lakné Dr. Komka Kinga

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

matematika statisztika alapjai

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

-

A tantárgy célkitűzése:

A minőségügy gondolkodásmódjának és a minőségmenedzsment alapjainak megismertetése. A kurzus hallgatói áttekintést kapnak a minőségügyi rendszerek fejlődési szakaszairól, valamint megismerik a TQM vezetési filozófia, az EFQM modell és a vállalati minőségügyi rendszerek (ISO 9000) alapjait.

A minőségszabályozásban használatos legfontosabb matematikai statisztikai eszközök elsajátítása. A kurzus hallgatói megismerik a folymatok stabilitását (ellenőrző kártyák) és képességét vizsgáló (folyamatképességi indexek) statisztikai módszerek elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Topár József

c. egyetemi docens

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Dr. Kemény Sándor

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Ismeri a minőség-fogalom különböző megközelítéseit és a főbb minőségbiztosítási rendszereket.

Tisztában van az ISO 9000 szabványrendszer rendszer főbb fejezeteivel, valamint általános követelményeivel.

Ismeri a TQM filozófia alapelveit (vevőközpontúság, folyamatok folyamatos javítása, teljes elkötelezettség) és a megvalósításához alkalmazható minőségmenedzsment eszközöket és módszereket.

Ismeri a folyamatok stabilitásának és képességének vizsgálata során használt statisztikai eszközöket (ellenőrző kártyák, folyamat minőség-képességi indexek).

Tisztában van a mintavételes átvételi ellenőrzés alapfogalmaival (tétel, mintanagyság, elfogadási határ/átvételi szám, AQL, LQ) és a vonatkozó szabványokkal.

Képesség

Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.

Képes a minőségmenedzsment módszereinek alkalmazására ipari folyamatok javításának érdekében.

Képes egyszerűbb méréses és minősítéses ellenőrző kártyák szerkesztésére, illetve ezek értékelésére.

Képes megtervezni egy adott mérőrendszer képességvizsgálatát (R&R study) és ennek értékelése után javaslatot tenni az adott mérési módszer javítására.

Képes egy- vagy kétlépcsős mintavételes átvételi ellenőrzési terv készítésére és alkalmazására.

Attitűd

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Törekszik a minőségügyi szemlélet alapjainak mind teljesebb elsajátítására és figyelemmel kíséri a minőségügy fejlődésével megjelenő új kihívásokat és módszereket.

Szem előtt tartja és alkalmazza a folyamatjavítási modellek és a minőségügyi statisztika eszközeit gyakorlati feladatainak megoldása során.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Képes a kémiai és vegyipari folyamatok ellenőrzése és fejlesztése során a minőségmenedzsment módszerek és a minőségügyi statisztikai szempontok érvényesítésére.

Utolsó módosítás: 2021-09-03 13:31:51

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.