BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémiai technológia környezetmérnököknek

A tantárgy neve angolul: Chemical Technology to Environmental Engineers

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAKM1 2+0+3/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Mika László Tamás, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egyetemi docens

KKF Tanszék

Havasi Dávid

tanársegéd

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szervetlen és szerves kémiai ismeretek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

kötelező: BMEVESAAKM1

Kémia I.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kémiai technológiák szerepét az ipar több területén és az energiatermelésben. Felvázolja a technológiák működésének alapjait, a kémiai, fizikai-kémiai és vegyipari-műveleti alapelvek érvényesülését, a felhasznált anyagok eredetét. Példákkal szolgál a kibocsátott termékek felhasználásának ill. a melléktermékek és hulladékok alkalmazásának valamint ártalmatlanításának módszereire, mindvégig szem előtt tartva, hogy a technológiának hatékonynak, környezetbarátnak és gazdaságosnak kell lennie. A kapcsolódó gyakorlatok során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a vízkezelési, energetikai technológiák és mérések, valamint a motorhajtó anyagok és az izotóptechnikai mérések területein.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Pátzay György

Havasi Dávid

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Ismeri az anyag- és energiamérlegek alkalmazását.

Ismeri az összetett technológiai folyamatok energetikai, anyagszerkezeti, egyensúlyi és kinetikai jellemzőit.

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a szervetlen technológiák, korróziós, biztonsági, környezetvédelmi jellemzőit, eljárásait.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri az allaktorok és reaktorok fontosabb típusait, alkalmazásukat, hűtő-fűtő berendezéseket.

Ismeri a kémiai technológiákat és azok környezetvédelmi eljárásait

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Ismeri a vízkémia technológia mérési eszközeit (pH, vezetőképesség, KOI, BOI, TOC, keménység, lúgosság).

Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit.

Ismeri a vegyipari technológiákban alkalmazott energiaellátás technológiáit, eszközeit.

Képesség

Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére.

Képes, tervezési és számítási (pl. energetikai, vízkeménységi) feladatok ellátására, vízminőség vizsgálatára.

Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

Vízminősítési, neutron-sugárzás detektálási és energetikai vizsgálatokban vesz részt, amelyek alapján a védelmi, kezelési technológia kidolgozásában képes közreműködni.

Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.

A gyakorlathoz kapcsolódóan megismerkedik a sugárvédelem bizonyos elemeivel, valamint az általános tűz- és balesetvédelmi szabályokkal, amelyeket a későbbiekben alkalmazni tud.

Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze.

Magyar és angol nyelven ismeri meg a technológiák kulcs információit (pl. BAT, DENOX) .

Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.

Képes a gyakorlatok során csoportos és egyéni feladatok, adatrögzítések és számítások kitartó elvégzésére.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Ismeri a know-how, a szabadalom, a gazdaságosság, a környezetbiztonság és az energiahatékonyság alapelveit és eljárásait és ezzel képes hozzájárulni a technológia fejlesztési folyamathoz.

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Ismeri az egyes kémiai technológiák múltban és jelenleg alkalmazott változatait, valamint a fejlesztések jelenlegi irányait, helyzetét.

Attitűd

Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

Minden technológia környezetvédelmi aspektusai alaposan ismertetésre kerülnek, hogy tudja a hallgató, hogy ez a technológiák alapvető része.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Megismerkedik az egyes technológiákhoz kapcsolódó energetikai, anyagtudományi, vegyipari és gépészeti folyamatokkal, eszközökkel.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

A gyakorlatok során kisebb csoportokban, együttműködésben végzi el a csoportra bízott feladatot, amely alapján közös számításokat végeznek.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

A mérési eredmények alapján a csoportok tagjai közösen vonnak le következtetéseket, amelyek alapján meghatározzák a továbblépést.

Autonómia és felelősség

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Megismerkedik a környezetvédelmi és gazdaságossági célok szoros összefüggésével, valamint bizonyos technológiákat érintő környezetvédelmi szabályozásokkal.

Utolsó módosítás: 2022-09-14 13:19:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.