BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti kémia

A tantárgy neve angolul: Environmental chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM102 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Decsi Balázs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szervetlen és szerves  kémiai alapok. Kémiai technológiai alapismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

megismerkedés a légszennyező-, víz- és talajszennyező anyagok környezetvédelmi szempontból szükséges kémiájával, a képzõdésük sebességét befolyásoló paraméterekkel, kémiai és fiziko-kémiai kölcsönhatásukkal az atmoszférával, hidroszférával, litoszférával és a bioszférával. Környezetkárosító anyagok kezelésének kémiai alapjai.

 A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatból származó kibocsátás várható környezetkárosító hatását felismerni, tisztában legyen azokkal a technológiai paraméterekkel, amelyek befolyásolják a káros anyagképződés sebességét, mennyiségét. Ismerje a legalapvetőbb emisszió csökkentő technológiák kémiai alapjait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Ismeri a környezetvédelem területén alkalmazott módszerek temészettudományos hátterét Ismeri a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságait, a biológiailag bontható szennyezőanyagok ártalmatlanításában résztvevő mikroorganizmusokat, enzimeket, a lejátszódó folyamatokat és az ezen ismereteket felhasználó technológiákat.

Ismeri a megújuló energiaforrásokat, a szerves anyagok biológiai felhasználási lehetőségeit, a bioetanol gyártás biokémiai, mikrobiológiai ismereteken alapuló technológiáját.

Ismeri a hulladéklebontás és környezetszennyező anyagok mikroorganizmusokkal történő eltávolításának lehetőségét

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a víz- és talajszennyező anyagok bekerülési útvonalát, a szennyezőanyagok biztonságos eltávolításának fizikai, kémiai biotechnológiai módszereit

Rendszerezett tudással rendelkezik a környezetvédelemben alkalkalmazható biotechnológiai módszerekről.

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a környezetvédelmi területen alkalmazott biológiai analitikai módszereket

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri a biológiai és biotechnológiai ipar műveleteit, és alkalmazni tudja a környezetvédelem területén,

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Rendszerszinten és elemeiben is ismeri a környezetvédelemben alkalmazott többféle biotechnológiai gyártási technológiát, többek között aerob, anaerob szenyvíztisztítás, bioetanol fermentációval történő előállítása

Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Eligazodik a folyamatosan bővülő környezetvédelmi jogszabályokban, ismeri a gyártói felelősség, termékfelelősség fogalmát. Felismeri a termék életciklusához kapcsolódó problémákat, tudja, hogy környezetvédelmi feladat nem csak az előállítás, hanem a felhasználás, hulladékká válás során is előfordulhat. Ismeri a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fontosabb joganyagokat a hulladék kategóriákat, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, a kezelésükre, ártalmatlanításukra vonatkozó jogszabályokat.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a környezetünkben előforduló veszélyes kémiai és biológiai anyagokat, és a jelenlétükben történő biztonságos munkavégzés feltételeit, a kémiai és biológiai biztonság alapvető törvényszerűségeit

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Tudja, hogy a globális társadalmi problémák (pl. CO2 kibocsájtás, a halogénezett szénhidrogének előállítása és felhasználása, globális felmelegedés, ózonlyuk, savas esők, szmog) nemzetközi összefogással csökkenthető, melyben a bioiparnak jelentős szerepe van. Ismeri a bioiparokra, mint pl. bioetanol gyártás és felhasználás etikai problémáit is.

Tisztában van a műszaki és gazdasági szabályozás jelentőségével, különös tekintettel, a tüzeléstechnikára, járműforgalomra, káros kibocsájtásokra vonatkozóan, melyek csökkenthetőek alternatív energiaforrások bevonásával.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri, hogy a környezetvédelemhez széleskörű, folyamatosan bővülő ismeretanyag szükséges, mely elősegíti a széles körben alkalmazható probléma felismerést és megoldást. Tisztában van azzal, hogy a problémamegoldásban több tudományterületnek kell közreműködnie, a probléma jellegétől függően.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes környezettudatos módon irányítani, biztonságosan működtetni és fejleszteni különböző biotechnológiai rendszereket olyan környezetvédelmi területeken, mint pl. a szennyvíztisztítás, szerves anyagok hasznosítása fermentációval, alternatív üzemanyag előállítás, bioremediáció,

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes irányítani a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Elméleti tudása alapján képes a környezetvédelmi gyakorlatban használható biotechnológiai laboratórium tervezésére, biztonságos működtetésére.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes a környezetvédelem és a biotechnológia gyorsan fejlődő területének folyamatos ismeretbővülését követni, új metodikákat elsajátítani, fejleszteni

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Elméleti tudása birtokában képes egyszerűbb önálló feladatok ellátására, bonyolultabb feladatok esetén a teammunkára is.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes új környezetvédelmi biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében aktívan részt venni

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes a környezetvédelmi feladatok végzése során az alkalmazott biotechnológiai törvényszerűségek felismerésére, gyakorlati hasznosítására

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes a különösen sok problémát jelentő környezetvédelmi területen a gondot okozó jelenség felismerésére, az alkalmazható problémamegoldó technikák felhasználására

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Széleskörű ismeretanyaga révén alkalmas a csoportmunkára, az együttműködésre a környezetvédelemhez csatlakozó alkalmazott/tudományterületekkel.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik az önképzésre, a környezetvédelmi megközelítési mód a folyamatos ismeretbővítésre épül. Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára az önképzés során

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Fogékony a környezettudatos technológiák és innovatív eljárások megismerésére, alkalmazására

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

A környezetvédelmi szemléletű megközelítése révén fokozottan törekszik a legjobb gyakorlat megismerésére, bevezetésére, az új szakmai ismeretek elsajátítására. Munkája során mindig érvényesíti a környezetvédelem fenntartható fejlődés szemléletét, melyben a műszaki, gazdasági, irányítási szempontok is beletartoznak.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Felelősségteljes

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Felelősséget vállal a környezetvédelem területén a biztonság, egészség, eredményesség területén

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Kiemelt figyelemmel kezeli munkája során az egészség-, környezetvédelem követelményeit, a minőség, termékfelelősség szempontjait

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

A biztonságos hosszútávú működés érdekében kiemelten támogatja a biztonságos működés és eredményesség folyamatos ellenőrzését

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Felelősséget érez a környezeti problémák iránt

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:22:35

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.