BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Alkalmazott kémia

A tantárgy neve angolul: Applied Chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM103 2+2+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mika László Tamás, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Nagyné dr. László Krisztina

Egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános kémiai és szervetlen és szerves kémiai ismeretek, fizikai kémia alapjai.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BSc fokozat, természettudományos ismeretek

A tantárgy célkitűzése:

Részben szint kiegyenlítő és továbbképző a  környezetvédelemhez kapcsolódó fizikai-,  kolloid és felület kémiai, kémiai technológiai elméleti, gyakorlati és számítási ismeretek vonatkozásában. 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagyné dr. László Krisztina

egyetemi tanár

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Dr. Bajnóczy Gábor

ny. egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött fizikai-kémiai, kolloid- és felületkémiai elméletet és gyakorlatot.

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött műszaki kémiai elméletet és gyakorlatot.

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött környezeti kémia és környezetvédelmi technológiákkal kapcsolatos elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és gazdálkodási szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó biztonságos munkavégzés alapjait.

Képesség

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett fizikai-, kolloid- és felületkémiai elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megismert műszaki kémiai elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett környezetkémiai és környezetvédelmi technológiákkal kapcsolatos elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

Képes a mérnöki és természettudományos szemlélet és gondolkodásmód alkalmazására.

Képes arra, hogy szakterületén anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.

Képes arra, hogy szakterületén anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák szakterületeiről.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival, nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.

Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.

Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, összetett megközelítésben végezze.

Gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

Autonómia és felelősség

Önállóan képes környezetmérnöki feladatok megoldására, döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai) szakterületek képviselőivel tanácskozva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Önállóan végzi az adatértékelést, az elemzést és a problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.

Utolsó módosítás: 2022-09-14 12:26:02

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.