BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Korszerű elválasztó műveletek

A tantárgy neve angolul: Modern Separation Technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM104 2+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kózelné dr. Székely Edit, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (KKFT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kun Róbert

egy. doc.

KKFT

Dr Mika László Tamás

egy. tan.

KKFT

Dr. Székely Edit

egy. doc.

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

vegyipari műveletek.

A tantárgy célkitűzése:

A Korszerű elválasztó műveletek tárgy célja, hogy a mesterszintű vegyészmérnök képzésben résztvevő hallgatók intenzív csoportmunka keretében, szakértőkkel konzultálva elmélyedjenek egy modern, innovatív, de már ipari szinten alkalmazott elválasztóműveletet is tartalmazó eljárás részleteiben. Megértsék a folyamatokat és az egyes műveletek alternatív megvalósítási lehetőségeit feltérképezzék. Képessé váljanak összeállítani egy technológiai megoldást bemutató meggyőző prezentációt, amely kiterjed a műszaki szempontok mellett a gazdasági, környezet- és munkavédelmi valamint szabályozási szempontokra is. A választott eljárás valós megvalósítását gyárlátogatás keretében ismerik meg. 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kózelné dr. Székely Edit

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Rálátással rendelkezik a műveleti egységek összekapcsolásának nehézségeiről, különös tekintettel a szakaszos és folyamatos lépéseket tartalmazó technológiák esetében.

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Részletesen ismer egy korszerű leválasztó műveletek tartalmazó technológiát.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Részletesen ismer egy korszerű leválasztó műveletek tartalmazó technológiát.

Képesség

Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.

Képes átlátni és elmagyarázni egy komplex gyártási folyamatot.

Képes nyomonkövetni az anyagáramokat egy komplex technológiában.

Felkészült vegyipari és más szakterületek kémiai, technológiai tevékenységének irányítására, csapatmunka összefogására.

Hatékonyan és a felelősséget megosztva tud csoportban dolgozni.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

Képes szakmai anyagok, irodalom és szakembertől kapott segítség igénybevételével egy korábban nem ismert eljárás megértésére.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Fontosnak tartja a javasolt megoldás gazdaságossági, munkabiztonsági, környezetvédelmi szempontjai figyelembe venni és kihangsúlyozni.

Nyitottan áll a szakmai törekvéseinek megfelelő továbbképzésekhez.

Angol szakirodalom felhasználására és szaknyelvi kommunikációra képes.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Munkáját szakszerűen, szemléltető eszközök használatával érthetően és versenyképesen mutatja be.

Autonómia és felelősség

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Fontosnak tartja a javasolt megoldás munkabiztonsági, környezetvédelmi szempontjait figyelembe venni és kihangsúlyozni.

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

fontosnak tartja a javasolt megoldás gazdaságossági, munkabiztonsági, környezetvédelmi szempontjait figyelembe venni és kihangsúlyozni.

Utolsó módosítás: 2021-01-28 11:00:59

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.