BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biometria, biostatisztika, kísérlettervezés

A tantárgy neve angolul: Biometrics, biostatistics, design of experiments

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM109 0+2+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Lakné Dr. Komka Kinga egyetemi adjunktus, PhD.

A tantárgy előadója:

Lakné Dr. Komka Kinga egyetemi adjunktus, PhD.

Dr. Kemény Sándor, professor emeritus, DSc

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Statisztikai alapismeretek: BMEVEVMA606 Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgy tananyaga

különös tekintettel a hipotézisvizsgálatokra: z-próba, t-próbák, khi-négyzet-próba, F-próba


A tantárgy célkitűzése:

Megtanítani a biológiai rendszerekből származó mérési adatok matematikai statisztikai kezelésének alapjait és legfontosabb módszereit, valamint megismertetni a kísérlettervezés módszertanát.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a biológiai természetű adatok statisztikai kezelésében, valamint a gyakran használt módszerek alkalmazásában és azok korlátaiban

Ismeri a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti eredmények kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét.

A kísérlettervezés, kísérletek kivitelezése és értékelése terén ismeri a kurrens tudományos módszereket és eszközöket.

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Képes kísérletek tudományos és statisztikai igényű tervezésére, kivitelezésére és értékelésére

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Képes a kísérlettervezéssel kapcsolatos tevékenységek együttes kivitelezésére és értékelésére más szakterület munkatársaival együtt.

Képesek kísérleteket tudományos igénnyel tervezni és kivitelezni, valamint azokat megfelelően kiértékelni és diszkutálni.

Tudományos igénnyel tervez és végez kísérleteket, ezek kiértékelését szakmai alapokon végzi, felhasználva a statisztikai módszertant is.

Attitűd

Az új szakmai információkat, kutatási eredményeket elsősorban biotechnológiai innovációs szempontból értékeli.

A statisztikai ismeretei révén folyamatosan értékeli az új szakmai adatokat, eredményeket, különös tekintettel biotechnológiai innovációs szempontokra.

Autonómia és felelősség

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Szakmai kérdésekben, szakmai eredmények értelmezésében matematikai statisztikai alapú ismeretei révén felelősségteljesen foglal állást

Munkájában és azon kívül is környezet- és természettudatos magatartás követésére ösztönöz.

Ösztönzi környezetét a tudományos alapon nyugvó környezettudatos magatartásra.

Utolsó módosítás: 2021-02-03 12:09:25

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.