BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kísérlettervezés 2

A tantárgy neve angolul: Design of Experiments 2

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM209 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Lakné Dr. Komka Kinga, egyetemi adjunktus      Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kemény Sándor

professor emeritus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Lakné Dr. Komka Kinga

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Mihalovits Máté

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Pusztai Éva

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Statisztikai alapismeretek: BMEVEVMA606 Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgy tananyaga

különös tekintettel a hipotézisvizsgálatra (t-próbák, F-próba) és a kísérlettervezés alapjaira

 

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

 -

A tantárgy célkitűzése:

Megtanítani a több csoport összehasonlítására szolgáló varianciaanalízis (ANOVA) módszertanát, valamint a kísérletek tervezésének és értékelésének a mérnöki munkában szükséges haladó módszereit.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Kemény Sándor, professor emeritus        Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kísérletek tervezésének és értékelésének módszereit.

Ismeri a több csoport összehasonlítására szolgáló statisztikai módszer, a varianciaanalízis (ANOVA) alapelvét és főbb típusait, valamint tisztában van a módszer alkalmazhatósági feltételeivel is.

Felismeri a varianciaanalízissel megoldható kémiai és vegyipari problémáknál a figyelembeveendő faktorokat, meg tudja állapítani a típusaikat (rögzített, véletlen) és meg tudja különböztetni az egyes tervtípusokat (kereszt-, hierarchikus vagy vegyes osztályozás).

Ismeri az ipari kísérlettervezés haladó eszközeit: a részfaktorterveket, a másodfokú terveket (3p típusú és kompozíciós terveket) és az elegy-terveket.

Tisztában van a kísérleti tervek optimumkeresési módszereivel (Box-Wilson és szimplex), és tudja, hogy melyik módszert milyen probléma megoldása során érdemes alkalmazni.

Képesség

Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.

Képes a bonyolultabb ipari problémák felderítésére szolgáló kísérleti tervek megalkotására és kiértékelésére.

Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.

Képes egy vegyipari vagy kémiai technológiai probléma megoldására alkalmas egy- vagy többfaktoros varianciaanalízis modell felismerésére, felépítésére és kiértékelésére, valamint az eredmények alapján a gyakorlatra vonatkozó következtetések levonására.

Képes a p-érték és szignifikanciaszint ismeretében döntést hozni a statisztikai próba szignifikanciájáról és ennek megfelelően a szakmai következtetés levonására.

Attitűd

A munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végzi.

A kémiai vagy vegyipari problémák statisztikai szemléletű megoldása (is) során együttműködésre törekszik más szakterület kutatóival, mérnökeivel és ipari szakembereivel.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Figyelmet fordít arra, hogy (statisztikai) számításait más szakember számára is átláthatóan és követhetően dokumentálja.

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.

A csoportos projektfeladatok és a kísérletek megtervezése során nyitott más szakterüketek képviselőinek véleményére, ugyanakkor döntéseit képes érvekkel alátámasztva érvényre juttatni.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 10:15:33

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.