BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Mikrobiológia labor

A tantárgy neve angolul: Microbiology lab

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA312 0+0+4/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fekete-Kertész Ildikó, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fekete-Kertész Ildikó

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Molnár Mónika

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tolner Mária

műszaki oktató

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános biológia és mikrobiológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEMBA214   Mikrobiológia

A tantárgy célkitűzése:

A laborgyakorlatok fő célkitűzése a mikrobiológiai munka alapműveleteivel történő megismerkedés: általános mikroszkópia, mikroorganizmusok mikroszkópos vizsgálata, egyszerű és speciális színezések, mérés és számlálás mikroszkóppal, mikroorganizmusok szétválasztása, izolálása és identifikálása.

A gyakorlatok keretében a mikrobiológiai alapműveletek elsajátítása mellett a hallgatók megismerkednek a kapcsolódó elméleti háttérrel is.

Ennek a labornak a célja a Mikrobiológia (BMEVEMBA214) tárgy keretében elsajátított elméleti ismeretek összekapcsolása gyakorlati mérésekkel. Megalapozza az egyes szakirányoknak megfelelő speciális mikrobiológia elméleti és gyakorlati részét.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Suhajda Ágnes

tud. munkatárs

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Janzsó Béla

ny. egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri a mikrobiológiai munka általános alapműveleteit (aszeptikus munkavégzés, sterilezés, átoltások, tenyésztések) valamint a mikroorganizmusok fenntartására, szétválasztására, izolálására, identifikálására alkalmas mikrobiológiai módszereket, valamint ezek alapvető elméleti hátterét.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a mikroszkóp működésének elvét, használatának lehetőségeit.

Ismeri az alapvető mikrobiológiai sejt és sejtalkotó színezési eljárásokat, egyszerű, összetett és speciális színezési eljárásokat.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a mikrobiológiai steril munkavégzéssel kapcsolatos eljárásokat, kritériumokat és módszereket.

Ismeri a baktériumok, élesztő- és fonalasgomba törzsekkel való mikrobiológiai munkához kapcsolódó biztonsági előírásokat.

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes alkalmazni a mikroorganizmusok szétválasztására, izolálására, identifikálására és a sejtlégzés vizsgálatára alkalmas mikrobiológiai módszereket.

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes az alapvető mikrobiológiai vizsgálati eljárások elsajátítására (mikrobiológiai preparátum készítése, telepmorfológiai vizsgálatok, egyszerű és összetett színezési eljárások).

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

Képes a fénymikroszkóp gyakorlott, célnak megfelelő, rutinszerű használatára mind mikrobiológiai, mind anyagvizsgálati célra.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Nyitott és fogékony a mikrobiológiai innovációk, technológiai fejlesztések megismerésére és elfogadására.

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Betartja a mikrobiológiai területen kiemelten fontos biológai biztonsági szabályokat.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Autonómia és felelősség

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

Döntései során figyelemmel van a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Utolsó módosítás: 2020-08-31 21:47:19

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.