BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biokémia labor

A tantárgy neve angolul: Biochemistry Laboratory

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA403 1+1+3/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Wunderlich Lívius, egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Wunderlich Lívius

(előadás)

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

ABÉT oktatói

(gyakorlat)

Docens, adjunktus, PhD hallgató

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános és szerves kémia, biomolekulák kémiája. Prokariota és eukariota sejtek felépítése, a sejtalkotók működése. Bioenergetika, enzimológia. Intermedier anyagcsere és szabályozási mechanizmusai, replikáció, transzkripció és transzláció mechanizmusai. 

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Sejtbiológia, általános kémia, szerves kémia, biokémia előtanulmányok.

A tantárgy célkitűzése:

A biokémia labor célja az élő szervezetben előforduló biomolekulák molekuláris természete és funkciója közötti összefüggés megismerésének vizsgálati lehetőségeit bemutatni és a hallgatók biokémiai ismereteit gyakorlati példákon keresztül elmélyíteni. A biológiai anyaggal való bánásmód elsajátítása, analízisre alkalmas, hiteles eredményt szolgáltató vizsgálati minták kinyerési és tisztítási módszereinek megismerése. Elválasztástechnikai és bioanalitikai módszerek alkalmazása a hallgatók által izolált biológiai minták elemzése és a kapott eredmények komplex értékelése.

 Az elméleti kurzus célja a biokémiai ismeretek bővítése és elmélyítése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Simonné Dr. habil. Sarkadi Livia

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

A legfontosabb biomolekulák kimutatásának, mérésének laboratóriumi módszereiben való jártasság

A biomolekulák szerepének, működésének ismerete

A sejtek és az élő szervezetek többszintű szabályozásainak, a szabályozási szintek összefüggéseinek ismerete

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Biokémiai folyamatok törvényszerűségeinek ismerete

Az enzimreakciók megfelelő követése, a mérések, számolások technikájának elsajátítása

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Egyszerűbb molekuláris biológiai technikák elsajátítása, a technikák hátterének, összefüggéseinek ismerete

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

A labormunkák megkezdése előtt oktatásra kerülnek a fontosabb munka- és tűzvédelmi előrások

A laborok során a környezettudatos munkavégzés kerül előtérbe

Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Elsajátítja az önálló és a csoportos tanulás, ismeretszerzési és adatgyűjtési módszereket

Az önálló információgyűjtés megfelelő tudományos forrásokból történik, amelyekre hivatkozik a feldolgozás során

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

A biokémiai gyakorlatok elvégzéséhez szükséges készülékek működtetésének, a működés elméleti hátterének elsajátítása

A használt készülékek környezettudatos működtetése

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

A biokémiai reakciók összemérése során szükséges manualitás elsajátítása, gyakorlása

A laboratóriumi munkához szükséges műszerek (pl. automata pipetta) működtetésének megismerése, elsajátítása

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

A laborgyakorlatok során szert tesz a szükséges mérési és számítási módszerek szükségességére, az eredmények megfelelő kiértékelésére.

Az eredményeket számítógépes felületen összegzi, prezentálja jegyzőkönyv formájában.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

A megadott tudományos témáról készített szakmai beszámoló során elsajátítja a szükséges adatbázisok felhaszálását

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

A laborgyakorlatok során önálló részfeladatokat végez el

Az esetleges hibákat képes lesz felismerni, korrigálni

Képes biotechnológiai, bioipari munkavédelmi feladatok megoldására.

Biotechnológiai műveletek részfolyamatainak analízisére képessé válik

Egyéb

Képes egy adott tudományos témakör feldolgozására, abból összefoglaló esszé írására

Attitűd

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Elsajátítja a biológiai minták tárolásához és kezeléséhez szükséges rendszabályokat

Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.

A kísérletek esetleges kudarcának elviselése, az ismétléshez új motiváció kialakítása

A hosszú gyakran monoton munkafolyamat precíz elvégzésének gyakorlása

Igényli és munkatársaitól elvárja a minőségi munkát.

Az önálló feladatok pontos és precíz elvégzésének kifejlesztése

A csoportmunkában a többi csoporttag motiválása a precíz munkára a közös cél érdekében

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

A környezetvédelmi szempontok folyamatos szem előtt tartása

Autonómia és felelősség

Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít

Elsajátítja munka részfeladatának a felelősségteljes végrehajtását

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

A csoport közös érdekeinek szolgálatába állítani saját céljait, miközben megtartja motivációját az egyéni legjobb eredmény elérésére is.

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Elsajátítja az eredmények önálló kiértékelését és prezentációját.

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

Elsajátítja a biológiai minták felelősségteljes kezelését, a laboratóriumban elvárt viselkedést

Rákényszerül az önálló munkára, tiszteletben fogja tartani mások szellemi termékét

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

A veszélyes mintákkal, vegyszerekkel történő munka folyamatos odafigyelést igényel, elsajátítja ezt a képességet is.

Megtanulja, hogy az eredményesség érdekében folyamatos, ismétlődő ellenőrző lépésekre van szükség

Utolsó módosítás: 2019-04-24 12:49:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.