BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Molekuláris biológiai módszerek

A tantárgy neve angolul: Methods in molecular biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA502 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Wunderlich Lívius, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Wunderlich Lívius

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biokémia, Mikrobiológia, Általános genetika, Sejtbiológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Általános kémia, Szerves kémia, Sejtbiológia, Biokémia, Mikrobiológia, Általános genetika

A tantárgy célkitűzése:

Célunk, hogy a hallgatók megismerjék a legalapvetőbb molekuláris biológiai vizsgálati módszereket és azok alkalmazását. Az oktatásban elsősorban adott kutatási feladatok molekuláris biológiai módszerekkel történő megoldására helyezzük a hangsúlyt

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Wunderlich Lívius egyetemi adjunktus

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Összefüggéseiben látja a biológiai/biokémiai folyamatokat

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az alapvető molekuláris biológiai módszereket

Ismeri a megfelelő izolálási, azonosítási technikákat, azok használhatóságát, összefüggéseit

Ismeri a molekuláris biológiában használt főbb vektorokat, organizmusokat, azok működését, használhatóságát

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismer néhány fontos, biotechnológiában is használatos módszert (pl. PCR, molekuláris klónozás, makromolekulák tisztítása)

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

Ismeri a DNS, RNS és a fehérjeanalitika fontosabb eljárásait

Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és menedzsment szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Megtanulja hogyan kell és szabad bizonyos anyagokkal, organizmusokkal bánni, hogy a biobiztonságot ne veszélyeztesse

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

A módszereket adott tudományos problémák megoldásával összekötve tanulja meg

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes (elméletben) a molekuláris biológiában használatos organizmusok fenntartására, szaporítására

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

Képes molekuláris biológiai módszereken alapuló biotechnológiai feladatok megtervezésére és elvégzésére

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására.

Az összefüggések megismerése és megértése képessé teszi új metodikák elsajátítására

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes önálló részfeladatok ellátására biotechnológiai rendszerek tervezésében

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes alkotó módon részt venni biotechnológiai eljárások kutatásában

Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

Képes a megszerzett tudás segítségével a biotechnológiai összefüggések megértésére

Képes biotechnológiai, bioipari munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes a hibás következtetések kiszűrésére, javítására

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Felismeri, hogy a technikák fejlődésével elengedhetetlen a folyamatos önképzés

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

A technikák megismerése növeli az önbizalmat és a motivációt a szakterület elsajátításához

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

A technikák megismerése lehetőséget biztosít a fejlődésre, az új innovációs lehetőségek megismerésére

Autonómia és felelősség

Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal.

Megismeri a berendezések értékét, megtanulja hogy azokat felelősséggel használja

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

Mindig szem előtt tartja a legfontosabb környezet- és egészségvédelmi szempontokat

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Figyelembe veszi az egészséget és a biztonságot védő előírásokat

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

A technikák komplexitása miatt szükséges ellenőrzési pontokat megismeri

Utolsó módosítás: 2018-07-06 12:16:32

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.