BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszeranalitika

A tantárgy neve angolul: Food Analysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA511 4+0+0/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tömösközi Sándor egyetemi docens, BME Alkalmazott  Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék  (BME-ABÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tömösközi Sándor

docens

BME-ABÉT

Dr. Lásztity Radomir

Professzor Emeritus

BME-ABÉT

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

BME-ABÉT

Dr. Örsi Ferenc

egyetemi tanár

BME-ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános biokémiai, analitikai, élelmiszerkémiai és mikrobiológia alapismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

a tantárgy célja a megfelelő előképzettséggel (biokémia, analitikai kémia, élelmiszerkémia és táplálkozástan,) rendelkező hallgatók megismertetése az élelmiszervizsgálatok céljával, alapelveivel, a klasszikus és korszerű, műszeres vizsgálati technikákkal. További cél a makro- és mikro-komponensek, élelmiszerszennyezők, stb. meghatározásával kapcsolatos módszertani, módszerválasztási problémák, valamint a vizsgálati eredmények alapján történő komplex értékelés kérdéseinek megvitatása, különös tekintettel a minőségi, élelmiszer-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírásokra. A tananyag tartalmazza a fehérjék, lipidek, szénhidrátok, stb mennyiségi, táplálkozástani és összetételi jellemzésének módszereit, a mikrokomponensek, a speciális hatású élelmiszer összetevők, vegyületek analitikáját. Foglalkozunk az élelmiszerminőséget pozitívan vagy negatívan befolyásoló biológiai hatású (pl. enzimek, biogén aminok, antioxidánsok), antinutritiv (pl. inhibítorok), vagy éppen toxikus anyagok (pl. toxinok) vizsgálatával, A tárgy bemutatja a biokémiai, illetve molekuláris biológiai elveken alapuló, modern vizsgálati technikák elméleti hátterét és alkalmazási lehetőségeit. Áttekintjük az automatikus- és gyorsvizsgálati módszerek alapjait, alkalmazási területeit. Összefoglaljuk egyes iparágak jellemző analitikai feladatait, és az adott szakterülethez kötődő speciális vizsgálati technikákat. Kitérünk az analitikai módszer-érvényesítés, az eredmény minőségbiztosítás és a laboratóriumi irányítási rendszerépítés legfontosabb elemeinek tárgyalására. Végezetül az élelmiszerellenőrzés hazai és nemzetközi jelentőségére, az élelmiszeranalitikus felelősségére mutatunk rá.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tömösközi Sándor

docens

BME-BÉT

Dr. Lásztity Radomir

Professzor Emeritus

BME-BÉT

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

BME-BÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a élelmiszeranalitikai labor és általában a vizsgáló labor vonatkozó előírásait.

Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és menedzsment szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Ismeri a szakterület minőségirányítási rendszerének alapjait.

Egyéb

Ismeri az élelmiszeranalitikai módszerek alapelveit, összefüggéseit, alkalmazási lehetőségeit és a módszeralkalmazás követelményeit.

Képesség

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes az élelmiszervizsgálatokkal kapcsolatos adatbázisok kezelésére, hazai és külföldi szakirodalom feldolgozására, tartalmának értelmezésére.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Képes a megszerzett elméleti tudás alapján laboratórium módszerek végrehajtására, a az esetleges problémák azonosítására és kezelésére.

Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott specializációnak megfelelő szakterületen.

Képessé válik összetettebb analitikai problémák megoldására, ilyen mérések kivitelezésére.

Képes legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére.

Képes az idegen szakkifejezések elsajátítására, értelmezésére, így műszaki dokumentációk, szabványok, mérési módszerek megértésére.

Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.)

Képes az élelmiszervizsgálati és minőségirányítás, technológiai és egyéb kapcsolódó területek képviselőivel egyeztetni, csapatmunkában részt venni.

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képes új analitikai eszközök, és módszerek értelmezésére, bevezetésére és rendszerbe illesztésére.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik a folyamatos továbbképzésre, az új információk feldolgozására és alkalmazására.

Igényli és munkatársaitól elvárja a minőségi munkát.

Igényli a minőségi munka, a megbízható analitikai eredmények szolgáltatását munkatársaitól.

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

Érzékenyen reagálni képes a belső és külső környezet változásaira.

Autonómia és felelősség

Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít

Döntéseiért vállalja a felelősséget, tudása alapján biztonsággal irányít és szervezi a munkát.

Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására.

Törekszik - már csak az alapvető analitikai elvek és vonatkozó szabályozás miatt is - a törvények, jogszabályok betartására és a kapcsolódó etikai és bioetikai szabályok érvényesítésére.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Igényli és mindent megtesz az eredményes működésért, ugyanakkor biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeinek érvényesülését is.

Utolsó módosítás: 2018-09-24 14:57:41

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.