BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Enzimológia

A tantárgy neve angolul: Enzymology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA707 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fehér Csaba, egyetemi adjunktus, BME ABÉT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Réczey Istvánné

címzetes egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Fehér Csaba

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Enzimmérnöki ismeretek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Biomérnöki műveletek és folyamatok

ajánlott előtanulmány

Mezőgazdasági iparok technológiája

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy átfogó képet kíván adni az enzimek gyakorlati alkalmazásáról, beleértve a nem tradicionálisan enzimes ipari technológiákat. A főbb enzimcsoportokat (amilázok, cellulázok, peptidázok, lipázok, pektinázok) oktatói előadások formájában tekintjük át. A tárgy szerves részét képezik a hallgató előadások, melyben az egyes iparok enzimeit mutatják be a hallgatói csoportok kiselőadások formájában.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Réczey Istvánné

címzetes egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Barta Zsolt

Dr. Fehér Csaba

egyetemi adjunktus

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri az enzimek szerkezetét, felépítését, tulajdonágait.

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri az enzimes folyamatok működését alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

Ismer az enzimek ipari felhasználásait. Ismeri a biotechnológiai ipar enzimek segítségével előállítható termékeit, azok gyártási technológiáit.

Képesség

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes enzimek felkutatására szakmai adatbázisban, képes az enzimek ipari alkalmazásának felkutatására technológiák megértésére, enzimek ipari alkalmazására új lehetőségek feltárására az irodalomban fellelhető kutatások alapján.

Képes legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére.

A technológia folyamatok idegen nyelvű (angol) leírását, folyamatábrákat képes feldolgozni.

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képes megérteni és elsajátítani új technológiák alapjait.

Attitűd

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Érdeklődik a vegyiparban alkalmazható alternatív biotechnológiai megoldások pl. enzimek/mikroorganizmusok használata iránt.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.

A csoportos prezentáció elkészítése és előadása során nagyfokú együttműködésre való törekvés szükséges.

Igényli és munkatársaitól elvárja a minőségi munkát.

A hallgatói előadás elkészítéséekor a csoport minden tagjának igényesen kell dolgoznia a megfelelő közös prezentáció bemutatásához. Fontos, hogy egyetértésben dolgozzanak, szétosszák egymás között a feladatokat, majd közös munkával egységes bemutatót készítsenek.

Autonómia és felelősség

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

A csoportmunkán belül mindenkinek egyenként is megfelelően kell dolgozni és a kooperáció is elengedhetetlen az összehangolt prezentáció megtartásához.

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Az enzimek bioipari alkalmazása területén önálló problémafelvetésre és megoldásra képes.

Utolsó módosítás: 2019-04-24 13:15:11

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.