BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Új molekuláris biológiai módszerek

A tantárgy neve angolul: New methods in molecular biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM112 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Wunderlich Lívius, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

WunderlichLívius

adjunktus

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Áltlános kémia, Szerves kémia, Biokémia, Mikrobiológia, Általános genetika, Sejtbiológia, Molekuláris biológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Áltlános kémia, Szerves kémia, Biokémia, Mikrobiológia, Általános genetika, Sejtbiológia, Molekuláris biológia

A tantárgy célkitűzése:

Célunk, hogy a hallgatók megismerkedjenek az összetettebb molekuláris biológiai vizsgálati módszerekkel és azok alkalmazási területeivel. Az oktatásban elsősorban összetett kutatási feladatok molekuláris biológiai módszerekkel történő megoldására helyezzük a hangsúlyt.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Wunderlich Lívius

adjunktus

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Összefüggéseiben látja a biológiai/biokémiai folyamatokat

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a korszerű molekuláris biológiai módszereket

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a legfontosabb biotechnológiai módszereket (molekuláris klónozás, fehérjetermeltetés, makromolekulák tisztítása, stb.) és a legfontosabb kimutatási, azonosítási technikákat.

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a DNS, RNS és a fehérjeanalitika fontosabb eljárásait (DNS- és fehérje szekvenciaanalízis, tömegspektrometria, real-time PCR, DNS-chip, immunfluoreszcencia, Western-blot, ELISA)

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri a fehérjetermeltetési- és tisztítási eljárásokat

Ismeri a mono- és poliklonális antitestek termeltetésének lépéseit

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Képes a fehérjék termeltetéséhez szükséges génkonstrukciók megtervezésére, a termeltetés és a tisztítás munkafolyamatainak megtervezésére

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Elsajátítja a biológiai minták kezelésének biztonsági előírásait

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

A probléma-megoldó technikák elsajátítása az anyag szerves része

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes biológiai, biokémiai, mikrobiológiai és biotechnológiai rendszerek irányítására és fejlesztésére a molekuláris biológia eszközeivel

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes biotechnológiai rendszerek tervezésére és laboratóriumi megvalósítására a molekuláris biológia eszközeivel

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Az alapokon építkezve képes új metodikák kifejlesztésére

Az összefüggések megismerése és megértése képessé teszi új metodikák elsajátítására

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes önálló feladatok ellátására biotechnológiai rendszerek tervezésében

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

Képes alkotó módon részt venni biológiai, biokémiai, biotechnológiai eljárások kutatásában

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes a megszerzett tudás segítségével a biotechnológiai összefüggések megértésére

Képes az elsajátított molekuláris biológiai technikák alkalmazására és gyakorlati hasznosítására

Képes reális önértékelésre és önkorrekcióra.

Képes a hibás következtetések kiszűrésére, javítására

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Felismeri, hogy a technikák fejlődésével elengedhetetlen a folyamatos önképzés

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

A technikák megismerése növeli az önbizalmat és a motivációt a szakterület elsajátításához

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Feladatait molekuláris biológiai technikák segítségével, rugalmasan látja el

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

A technikák megismerése lehetőséget biztosít a fejlődésre, az új innovációs lehetőségek megismerésére

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Önállóan kezdeményezve képes molekuláris biológiai eszközök segítségével biotechnológiai problémákat megoldani

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Megismeri a berendezések értékét, megtanulja hogy azokat felelősséggel használja

Érti a rábízott személyi állomány feladatait, és azokért felelősséget vállal

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Mindig szem előtt tartja a legfontosabb környezet- és egészségvédelmi szempontokat

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Figyelembe veszi, betartja, és betartatja az egészséget és a biztonságot védő előírásokat

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

A technikák komplexitása miatt szükséges ellenőrzési pontokat ismer, az eredményességet, biztonságosságot folyamatosan ellenőrzi

Utolsó módosítás: 2018-07-04 18:12:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.