BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat II.

A tantárgy neve angolul: Bioreactors and bioengineering practice II.

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM118 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Németh Áron, egyetemi docens, ABÉT

A tantárgy előadója:

Dr. Németh Áron, egyetemi docens, ABÉT

Kiss Bernadett, tanársegéd, ABÉT

doktoránsok, ABÉT F

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

sejtbiológia, mikrobiológia

A tantárgy célkitűzése:

A laborgyakorlaton in silico és in vitro kísérletezés is folyik a mikrobiális  bioreaktorok  ismeretanyagának elmélyítésére.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Németh Áron, Egyetemi docens, ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Részletes ismeretekkel rendelkezik a fermentációs műveletekről és gyógyszerek, gyógyszeralapanyagok fermentációval történő előállításáról

A biotechnológia egy-egy részterületén (gyógyszer-biotechnológia, a környezetbiotechnológia, a mezőgazdasági biotechnológia, az orvosi biotechnológia és a biotechnológiai vállalkozások) bővebb speciális ismeretekkel rendelkezik.

Speciális ismeretekkel rendelkezik a bioreaktorok tervezése és működési elveinek területein

Ismeri a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti eredmények kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét.

Alapos és tudományos igényű kísérletek tervezésére vonatkozó magas szintű tudással rendelkezik bioreaktorokkal végzett kísérletek tervezése és értékelése terén

Képesség

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Innovatív módon alkalmazza a fermentációs technológiákat különböző szakmai célok érdekében

Munkáját a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági szabályoknak megfelelően végzi.

Fermentációs munkáját a vonatkozó szabályok és előírások figyelembe vételével végzi.

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik a fermentációs technológiák legújabb eredményeinek megismerésére és felhasználására

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Önálló kutatás-fejlesztési témákat vet fel bioreaktorok alkalmazására

Törekszik az innovációs tevékenységhez szükséges anyagi eszközök hatékony felhasználására.

Az erőforrások hatékony felhasználására törekszik az innovációs tevékenységek során, különös tekintettel fermentációkra és bioreaktorok üzemeltetésére

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Jó kapcsolattartási képességei vannak. Könnyen alakít ki kreatív kapcsolatot technológiák fejlesztésére

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Bioreaktorok működtetését a megfelelő szabályok betartása mellet végzi, munkatársait is erre buzdítja

Utolsó módosítás: 2023-08-29 09:07:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.