BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotechnológiai projekt gyakorlat II

A tantárgy neve angolul: Biotechnological project practicals II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM120 0+0+3/f 4

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Nyiri Kinga  egyetemi adjunktus

A tantárgy előadója:

Domonkos Dávid, főosztályvezető, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Jól ismeri a tudományos problémafelvetés lehetőségeit, innovatív megoldásokat tervez és hajt végre ezeknek megfelelően

Ismeri a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti eredmények kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét.

Jól ismeri a tudományos kísérletek értékelésének többirányú diszkusszióját, a pozitív és negatív kontrollok jelentőségét, a szakirodalommal való kritikus ütköztetés módszereit

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Biotechnológia innovatív projektek tervezésére képes, ezeket rendszerbe is képes foglalni

Munkáját a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági szabályoknak megfelelően végzi.

Munkáját a biotechnológiai szabályoknak megfelelően végzi

Képesek kísérleteket tudományos igénnyel tervezni és kivitelezni, valamint azokat megfelelően kiértékelni és diszkutálni.

Képes kísérletek adekvát kiértékelésére

Képes a kutatási eredményei magyar és idegen, mindenekelőtt angol nyelven történő közlésére, átadására, illetve az idegen nyelvű szakmai információk megértésére, gyakorlati alkalmazására.

Képes kutatási eredményeit a szakmai közösség számára feldolgozhatóan előadni, akár idegen nyelven is

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik arra, hogy megismerje a hazai és a nemzetközi vállalatok igényeit biotechnológiai kérdések megoldására

Törekszik szakmailag és emberileg korrekt, etikus, előrevivő, interaktív és kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására a biotechnológiai szektor vállalkozóival, kutatóival, technológia felhasználóival, a biotechnológus képzést és továbbképzést végző felsőoktatási intézmények oktatóival, továbbá a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal.

Korrekt szakmai kapcsolatokra törekszik munkatársaival és a tágabb szakmai közösséggel

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Jó együttműködési képességekkel rendelkezik más szakmák képviselőivel való közös munkára

Utolsó módosítás: 2022-01-14 07:57:51

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.