BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Táplálkozásbiokémia, dietetika, funkcionális élelmiszerek

A tantárgy neve angolul: Biochemisty of nutrition and dietetics, functional food

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM205 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gergely Szilveszter, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémiai, biokémiai és élelmiszerkémiai alapismeretek az élő szervezetben előforduló molekulák szerkezetére és változásaira vonatkozóan.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

Az élelmiszerekben található természetes és nem természetes komponensek élő szervezetekben zajló lebontási folyamatai részleteinek megismerése. A táplálkozással összefüggő biokémiai és patobiokémiai folyamatok és azok összefüggéseinek megismertetése. A korszerű, egészségkímélő táplálkozási ismeretek és rendszerek megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Salgó András

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Rendszerezett tudással rendelkezik a biokémiai folyamatok és fiziológiai folyamatok összefüggéseiről

Ismeri egyes patobiokémiai folyamatok molekuláris hátterét és diagnosztikai módszereit

Ismeri a dietetika alapelveit, a táplálkozás révén történő lehetséges beavatkozás módszereit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a molekuláris biológiai és egyes klinikai kémiai vizsgáló módszerek alapelveit.

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Isme4ri a biológiai és klinikai analitikai módszerek lényegét.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biológiai biztonságra vonatkozó alapvető folyamatokat, egyes humán vizsgálati módszerek alapjait és korlátait.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri a táplálkozástani és egyes klinikai kémiai területek vizsgálati módszereit és technikáit

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes felismerni, tervezni, felépíteni és irányítani biokémiai és fiziológiai vizsgáló módszerek és eljárások alkalmazását.

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes a szakterület mérési szolgáltatásainak kialakítására, elemzésére.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes elméleti ismeretei alapján új kisérleti módszerek kidolgozására és fejlesztésére.

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Önálló feladatok ellátására képes táplálkozástani, dietetikai és kapcsolódó területek fejlesztésében.

Képes alkotó módon részt venni új bioipari, biotechnológiai eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon tudományok kutatásában.

A szakterület kutatási feladatainak megoldásában képes aktívan, alkotó módon résztvenni.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes a szakterület vizsgáló és elemző feladatainak megoldására, probléma megoldó technikáinak használatára.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik az ismeretek naprakész birtoklására és a gyorsan változó ismeretek elsajátítására.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Nyitott az új szakmai ismeretek befogadására és szakszerű, kritikus elemzésére

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Szakmai problémák megoldásában elkötelezett és kezdeményező, tutori és együttműködési felelősséggel rendelkezik.

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

A vizsgálati módszerek területén körültekintő mind az fizikai mind a humán infrastruktúra tekintetében.

Utolsó módosítás: 2023-08-29 17:07:09

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.