BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Korszerű élelmiszervizsgálati módszerek

A tantárgy neve angolul: Novel methods in food analysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM207 3+0+3/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tömösközi Sándor, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tömösközi Sándor

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Gergely Szilveszter

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

 Slezsák János

tanársegéd

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

 Dr. Schall Eszter

 egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

 Dr. Németh Renáta

egyetemi adjunktus 

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Muskovics Gabriella

PhD hallgató

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék

Meghívott külsős előadók
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Analitikai kémia BSc-MSc, Élelmiszeranalitika BSc, Elválasztástechnika, Biokémiai és molekuláris biológiai biológiai módszerek, Minőségirányítás alapjai

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Ajánlott előtanulmny: 

- Élelmiszeranalitika (BMEVEMBA511)

- Élelmiszeranalitika labor (BMEVEMBA712)

- Élelmiszerbiztonság (BMEVEBEA704)


A tantárgy célkitűzése:

A tárgy az általános analitikai kémiai, élelmiszeranalitikai, és egyéb módszertani ismeretekre építve kívánja bemutatni a modern, elsősorban műszeres élelmiszervizsgálati módszereket. Ismertetjük az élelmiszerminősítés és -biztonság meghatározó problémáit, és az ezeket kiszolgálni, megoldani képes vizsgálati eljárásokat. A tárgyaljuk az általános analitikai módszerek, mint pl. az elválasztástechnika, spektroszkópia, immunoanalitika, stb. élelmiszeranalitikai alkalmazásait, illetve az elsősorban az élelmiszerminősítéshez kötődő speciális módszertani területeket, mint pl. reológiai mérések, állományvizsgálat, érzékszervi bírálat, stb. Átfogó képet kívánunk adni az élelmiszeripar területén alkalmazott automatizált és gyorsvizsgálati technikákról, fejlődési trendekről ideértve a mikrobiológiai gyorsvizsgálati eljárásokat is. A laboratóriumi gyakorlatok során a tárgyalt vizsgálati technikák jellemző alkalmazásait mutatjuk be.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Kar, tanszék (rövidítés)

Dr. Tömösközi Sándor

Egyetemi docens

VBK ABÉT

 

 

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern biológiai módszerek élelmiszeripari és mezőgazdasági alkalmazásáról.

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri a legmodernebb biokémiai elven (enzimes, immunkémiai, stb) működő analitikai módszereket és azok élelmiszeripari alkalmazási lehetőségeit.

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Rendszerint áttekintő ismeretekkel rendelkezik a biotechnológiai iparok műveleteiről.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a élelmiszeranalitikai laboratórium és általában a vizsgáló labor vonatkozó biztonsági előírásait.

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri az élelmiszerminősítéssel kapcsolatos társadalmi és gazdasági folyamatokat, etikai szabályokat é azok hatását a szakterület fejlődésére.

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeretekkel rendelkezik a kutató-fejlesztőmunka végzéséhez.

Képesség

Képes irányítani a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, a kereskedelmi feladatok ellátását, valamint ezek kidolgozását.

Képes irányítani -megfelelő gyakorlat megszerzése után mérési szolgáltatást végző laboratóriumok működését, kidolgozni a kapcsolódó feladatokat.

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes élelmiszerminősítő laboratóriumi feladatok kidolgozására, tervezésére és gyakorlati megvalósítására.

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes kísérleti módszerek alkalmazására, különös tekintettel az analitikai módszerek fejlesztésére, validálására és különböző vizsgálati területeken történő alkalmazására.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes a biológiai iparok és kapcsolódó területeken jelentkező analitikai problémák megértésére és megoldására.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Alkalmas kell legyen csoportmunkában is alkotni, tapasztalatától függően vezetői munkakör betöltésére.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

Törekszik az elsajátított képességből és szemléletből adódóan a terület fejlődésének követésére, az ehhez szükséges szaktudás megszerzésére.

Elkötelezett, és hivatástudata elmélyült a biomérnöki szakterület iránt.

Természetesen!

Törekszik az intuíció és módszeresség összhangjának megteremtésére.

Törekszik a megérzés és a természettudomány által megkövetelt rendszeresség egyensúlyának megteremtésére.

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Igen, lásd folyamatos tanulás is.

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

Elkötelezett a vállalat- és minőségirányítási rendszerek alkalmazására, különös tekintettel a laborakkreditációs követelmények megértésére, bevezetésére és működtetésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Problémamegoldás során szükséges hozzáállást elsajátítja.

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Felelőséggel irányítja, koordinálja a hatáskörébe tartozó munkatársak munkáját, működteti az eszközparkot, szervezi a munkafolyamatokat.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Törekszik - már csak az alapvető analitikai elvek és vonatkozó szabályozás miatt is - a törvények, jogszabályok betartására és a kapcsolódó etikai és bioetikai szabályok érvényesítésére.

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését.

Igényli és mindent megtesz az eredményes működésért, ugyanakkor biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeinek érvényesülését is.

Vállalja a felelősséget elemzései, döntései, utasításai következményeiért.

Vállalja -a megszerzett szakmai tudás birtokában- döntéseinek következményét.

Utolsó módosítás: 2023-09-05 14:56:32

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.