BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves kémia III

A tantárgy neve angolul: Organic Chemistry III

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESKA504 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Poppe László, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hornyánszky Gábor

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános, szerves és biomolekuláris kémiai alapismeretek, szerves kémiai gyakorlati alapismeretek.

Tantárggyal kapcsolatos alapvető ismeretek:

  • Konstitúció, konfiguráció, konformáció és a kémiai kötés rendűsége. Kiralitás, akiralitás és szimmetriaelemek.
  • Sztereocentrumok és kötések konfigurációja és ennek jelölése.
  • Konstitúciós és sztereoizoméria. Enantioméria és diasztereoméria. Racém vegyületpárok, mezo-módosulatok. Tautoméria fogalma, az enol-oxo tautoméria alapjai.
  • Az enantioméria fizikai és kémiai követelményei, optikai aktivitás.
  • Relatív és abszolút konfiguráció.
  • Szubsztitúciós reakciók aszimmetrikus centrumokon: inverzió, retenció, racemizáció fogalma.

A tantárgy célkitűzése:

a tantárgy a korábban előadásra kerülő, két féléves Szerves Kémia I-II. tárgyakra támaszkodik, azok továbbfejlesztése. Feladata a szerves kémiai vegyipar (gyógyszeripar, növényvédőszeripar, finomkémiai ipar stb.) jövendő mérnökeinek magas szintű, alaptudományi képzése, különös tekintettel a kutatás-fejlesztésben (K+F-ben) a királis anyagokkal kapcsolatban rájuk váró kémiai problémák megoldására történő készség fejlesztésére.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a szerves vegyületekre mikroszkópikus (szerkezet) és makroszópikus (tulajdonságok) szinten vonatkozó fogalmakat és azok összefüggéseit.

Ismeri a szerves vegyületek skaláris és vektoriális tulajdonságait.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a szerves vegyületek szerkezetének leírását elősegító molekuláris kötéselméleteket és a szerkezet leírására alkalmas megjelenítési módokat.

Ismeri a szerves vegyületek sztereokémiai jellemzésére alkalmas fogalmakat: konstitúció, konfiguráció, konformáció, kiralitás/akiralitás, az ezekkel összeföggő szimmetriaelemeket (elsőfajú, másodfajú), valamint az ezekkel összefüggő alapvető sztereodeszkriptorokat és azk meghatározási módját.

Ismeri a szerves vegyületek izomériáját és annak alapeseteit: konstitúciós izoméria és sztereoizoméria (diasztereomerek, enantiomerek) és az izoméria típusa és a szimmetriaelemek közötti összefüggéseket.

Ismeri a szerves vegyületek a reakciói sztereokémiai kimenetelét meghatározó topicitásra vonatkozó fogalmakat azonos konstitúciójú csoportok / megközelítési oldalak vonatkozásában, ezek összefüggéseit belső szimmetriaelemekkel és leírásukra alkalmas sztereodeszkriptorokat valamint azok meghatározását.

Ismeri a szerves vegyületek dinamikus viselkedéséhez kapcsolódóan a konformáció változásokkal és a tautomériával összefüggő fogalmakat

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a szerves kémiai reakciókra vonatkozó kinetikai és termodinamikai alapokat (kinetikai / termodinamikai kontroll).

Ismeri a szerves reakciók szelektivitásainak alaptípusait (szubsztrát és termék szelektivitás; kemoszelektivitás, regioszelektivitás, sztereoszelektivitás).

Ismeri a sztereospecifitás és a sztereoszelektivitás fogalmát és fellépésük következményeit.

Ismeri a sztereoszelektivitások típusait: diasztereomer szelektivitás, diasztereotóp szelektivitás, enantiomer szelektivitás, enantiotóp szelektivitás és fellépésük következményeit.

Ismeri a tiszta enantiomerek előállítására alkalmas szintézismódszerek legfontosabb típusait (királis készlet felhasználása, enantiomerek elválasztása, enantiotóp szelektív reakciók) és a sztereoszelektív reakciók sztöchiometrikus illetve katalitikus megvalósitásának legfontosabb módszereit.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a tautomerek mennyiségi meghatározására alkalmas módszereket és alkalmazhatóságuk feltételeit.

Ismeri az enantiomer összetétel meghatározására alkalmas módszerek típusait és alkalmazhatóságuk feltételeit.

Ismeri az abszolút konfiguráció fogalmát és a közvetlen meghatározására alkalmas legfontosabb módszereket.

Ismeri a relatív konfiguráció fogalmát és a az abszolút konfiguráció relatív konfiguráció hozzárendelést felhasználó kémiai korrelációval történő meghatározásának fő stratégiáit.

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Ismeri a sztereizomerek fellelésére alkalmas szakirodalmi kutatás módszereit.

Ismeri a sztereoszelektív reakciók fellelésére alkalmas szakirodalmi kutatás módszereit.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes sztereogén elemek felismerésére, sztereokémiai jellemzésére és jelenlétük következményeinek elemzésére.

Képes sztereoszelektív folyamatok tevezésére.

Képes a sztereoszelektív folyamatok nyomonkövetésére alkalmas elemzési eljárások tervezésére.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megérteni és használni a sztereizomerek fellelésére alkalmas online és nyomtatott szakirodalmi kutatási lehetőségeket magyar és angol nyelven.

Képes megérteni és használni a sztereoszelektív reakciók fellelésére alkalmas online és nyomtatott szakirodalmi kutatási lehetőségeket magyar és angol nyelven.

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes korábban nem ismert új sztereoizomerek sztereokémiai jellemzésére.

Képes korábban nem ismert új sztereoszelektív folyamatok jellemzésére és tervezésére.

Képes a sztereokémiai sajátságok biológiai következményeinek megértésére.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szinten sztereoszelektív folyamatokkal kapcsolatos mérések kidolgozására és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szinten sztereoszelektív folyamatokkal kapcsolatos mérések elvégzésére, értékelésre.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik arra, hogy önképzése a sztereoizomériával és annak következményeivel kapcsolatban folyamatos legyen.

Törekszik arra, hogy önképzése a sztereoszelektív szintézismódszerek kidolgozásával és elemzésével kapcsolatban folyamatos legyen.

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Nyitott és fogékony a sztereoizomerek előállításra és felhasználására alkalmas környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására

Nyitott és fogékony a sztereoizomerek előállításra és felhasználására alkalmas környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek kidolgozására

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

A sztereoizomerekkel kapcsolatos munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében illetve kidolgozásában mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

A sztereoszelektív reakciókkal kapcsolatos munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében illetve kidolgozásában mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik a sztereoizomerek alkalmazásával kapcsolatban a legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és felhasználására.

Törekszik a sztereoszelektív reakciók kidolgozásával és alkalmazásával kapcsolatban a legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és felhasználására.

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Sztereoizomerekkel kapcsolatos munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Sztereoszelektív reakciókkal kapcsolatos munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A sztereoizomerekkel kapcsolatos technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A sztereoszelektív reakciókkal kapcsolatos technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi sztereoizomerekkel kapcsolatos szakmai munkáját.

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi sztereoszelektív reakciókkal kapcsolatos szakmai munkáját.

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Szükség, lehetőség esetén sztereoizomerekkel kapcsolatos tevékenségében új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Szükség, lehetőség esetén sztereoszelektav reakciókkal kapcsolatos tevékenségében új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Figyelemmel kíséri és értékeli beosztottjai szakmai fejlődését, ösztönzi és segíti ilyen irányú törekvéseiket.

Sztereoizomerek felhasználásával kapcsolatos tevékenységük során figyelemmel kíséri és értékeli beosztottjai szakmai fejlődését, ösztönzi és segíti ilyen irányú törekvéseiket.

Sztereoszelektív reakciókkal kapcsolatos tevékenységük során figyelemmel kíséri és értékeli beosztottjai szakmai fejlődését, ösztönzi és segíti ilyen irányú törekvéseiket.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Sztereoizomerekkel kapcsolatban megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Sztereoszelektív reakciókkal kapcsolatban megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Utolsó módosítás: 2018-09-12 10:36:05

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.