BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves kémia labor II

A tantárgy neve angolul: Organic Chemistry Laboratory Practice II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESKA605 0+0+6/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hornyánszky Gábor, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hornyánszky Gábor

egyetemi docens

BME-SZKT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai ismeretek és szerves kémiai laboratóriumi alapismeretek.

Tantárggyal kapcsolatos alapvető ismeretek:

 • Tűz- és munkavédelmi rendszabályok ismerete és alkalmazása.
 • Szerves kémiai alapműveletek elméleti alapjainak és megvalósításának az ismerete.
  • átkristályosítás, szublimálás,
  • desztilláció légköri és csökkentett nyomáson, vízgőz-desztilláció,
  • extrakció,
  • szárítás,
  • kromatográfia:
   • analitikai és preparatív vékonyrétegű kromatográfia,
   • nyomás alatti, gravitációs és vákuum oszlop-kromatográfia

 

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Szerves Kémia II (BMEVESZA401)

Szerves szintetikus labor (BMEVESZA402)

A tantárgy célkitűzése:

a vegyészmérnök hallgatók részére a gyógyszeripari és egyéb kutató-fejlesztő szerves vegyipari laboratóriumi feladatok elvégzéséhez, valamint az MSc képzésben történő sikeres részvételhez szükséges laboratóriumi metodikákban a magasabb szintű gyakorlat megszerzése. A laboratóriumi gyakorlat célja szerves kémiai reakciósor/sorok kivitelezése, modern szerves kémiai reakciók, műveletek és elválasztás-technikák megismerése és az önálló kutatómunka követelményeinek az elsajátítása (a szerves vegyületek szerkezet-felderítésének a bemutatása és gyakorlása, valamint bevezetés a kurrens szerves kémiai irodalmazás módszereibe, az on-line keresés, a monográfiák és sorozatok használata, valamint a számítógépes programok alkalmazásának a gyakorlása).

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kalaus György

Tudományos tanácsadó

MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Mélyebben ismeri az alapvető szerves kémiai reakciók alapjait

Ismeri a szerkezetmeghatározási módszerek elméleti hátterét

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Átfogóan ismeri a leggyakoribb szerves reakciók (halogénezés, nitrálás, észteresítés, hidrolízis, diazotálás, acilezés) kivitelezésének alapjait.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szerves reakciók kivitelezésére és feldolgozására használt bonyolultabb készülékek összeállítását.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a szerves vegyületek elválasztásánál használt kromatográfiás eljárásokat

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Rendelkezik a szerves vegyületek biztonságos kezeléséhez szükséges ismeretekkel.

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Átfogóan ismeri a nyomtatott és elektronikus adatbázisok használatának alapjait.

Képesség

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Megbízhatóan képes üzemeltetni a szerves laboratóriumi berendezéseket biztonságos körülmények között.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Átfogóan képes megkeresni az irodalomban egy adott vegyület előállításának módszereit.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Önállóan képes spektroszkópiai adatok alapján egy vegyület szerkezetének meghatározására.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Nyitott az új eljárások elsajátítása felé

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Határozottan törekszik a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartására és betartatására.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önállóan képes végrehajtani a laborelőirat által közölt utasításokat, valamint értékelni a kapott eredményeket.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Csoportmunka keretében értékeli az általa végzett kísérletek tapasztalatait.

Utolsó módosítás: 2018-09-26 13:32:27

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.