BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari technológiák

A tantárgy neve angolul: Organic Chemical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA411 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető szerves kémiai és géptani ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

a vegyipari technológiák alapelemeinek és jellemzőinek a hallgatósággal való megismertetése a szerves vegyipar jellemző területeinek bemutatásán keresztül.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a homogén-, ill. heterogén fázisú és exoterm reakciók megvalósításának módjait

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a szerves vegyiparhoz kapcsolódó alapvető intermedierek, tenzidek, növényvédőszerek, gyógyszerek, színezékek és műanyagok előállítási és felhasználási lehetőségeit.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szerves vegyipar eszköztárát, beleértve a különféle szakaszos és folyamatos reaktorokat, desztilláló, derítő, szűrő és szárító berendezéseket. Tudja mikor célszerű szakaszosan ill folyamatosan üzemeltetni a reaktorokat.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a vegyipari berendezések szerelvényeit (gázbevezetés, reflux ,desztilláló üzemmód) és az egyszerű monitorálási lehetőségeket.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a környezetbarát és zöldkémiai alapelveket, reakciók korszerű megvalósítását, az atomhatékonyságot, az oldószerek alkalmazásához kapcsolódó megfontolásokat, a katalitikus reakciókat, a közönséges körülmények alkalmazására való törekvést és az optimalizálás szükségességét

Képesség

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes a szerves vegyiparhoz kapcsolódó technológiai rendszerek elemzésére és (környezetbarát) fejlesztésére, új módszerek elsajátítására és alkalmazására.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Képes egyszerűbb szerves vegyipari technológiák felügyeletére ill. kontrollására.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik a korszerű ismeretek, beleértve a zöldkémiai elveket, elsajátítására

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Törekszik a környezetbarát megoldásokra, az új, innovatív és korszerű eljárások alkalmazására.

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

A folyamatok fejlesztésekor fontos szempontja a környezet szennyezésének elkerülése és a gazdaságosság.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

A szakirodalom követésével törekszik az új módszerek megismerésére és alkalmazására.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Munkája során szem előtt tartja az egészség-, biztonság- és környezetvédelmi szempontokat is.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Nyitott a környezetbarát fejlesztésekre

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.

Felelősen irányítja a rábízott technológia kivitelezését és felügyeli beosztottjait.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Konzultációk tartásával elősegíti munkatársai fejlődését.

Utolsó módosítás: 2018-06-19 12:59:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.