BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari alapfolyamatok

A tantárgy neve angolul: Unit Processes of Organic Chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA508 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Bálint Erika

tudományos munkatárs

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémia és szerves vegyipari technológiák.

A tantárgy célkitűzése:

a vegyiparban leggyakrabban alkalmazott ipari kémiai átalakítási módszerek bemutatása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Sallay Péter

egyetemi magántanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a szerves vegyiparban előforduló legfontosabb átalakításokat, úgymint alkilezést, aclilezést, észteresítést, halogénezést, szulfonálást, nitrálást, oxidációt, redukciót, CO-reakciókat, diazotálást és kapcsolást.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban alkalmazott alapanyagokat és azok átalakítási lehetőségeit különféle fontos termékekké.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri az un. technológiai paramétereket (keverés, hőmérséklet, nyomás, adagolás, stb.) és azok hatását a reakcióra.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szerves vegyiparban használatos alapvető reaktorokat, a szakaszos és folyamatos üzemeltetés lehetőségeit.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri az exoterm reakciók vezetésének lehetőségeit és a környezetbarát megoldásokat, a katalitikus és fázistranszfer megvalósításokat.

Képesség

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes a különféle gyakorlati szempontból fontos reakciókat megtervezni és azokat kivitelezni

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes a legújabb technológiák/módszerek alkalmazására. Törekszik a környezetbarát és katalitikus megoldásokra.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes laboratóriumi mérések elvégzésére és értékelésére

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Képes a szerves vegyipar alapvető reakcióit alkalmazni, azokból megfelelő kapcsolódással technológiai sort kialakítani.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik az alapfolyamatokkal kapcsolatos új ismeretek elsajátítására.

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Törekszik a környezetbarát és katalitikus módszerek alkalmazására.

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

Új folyamatok bevezetésekor ill. fejlesztésekor szem előtt tartja, hogy a környezetet ne terhelje

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik a szerves vegyipari alapfolyamatokkal kapcsolatos új ismeretek, módszerek elsajátítására és alkalmazására.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Munkája során szem előtt tartja az általa alkalmazott kemikáliákkal és reakciókkal kapcsolatos biztonsági, egészségi és környezetvédelmi szempontokat.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

A reakciólépések fejlesztése során nyitott új szakmai megoldások kidolgozására.

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.

Irányítja és felügyeli a hozzá beosztott kollégák munkavégzését a reakciólépések kivitelezésével kapcsolatban

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

A szakmai tapasztalatok megosztásával, konzultációk keretében elősegíti munkatársai fejlődését.

Utolsó módosítás: 2018-09-12 10:37:37

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.