BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok

A tantárgy neve angolul: Unit processes in Industrial Drug Synthesis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA606 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bálint Erika , egyetemi adjunktus, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Mátravölgyi Béla

tud. munkatárs

MTA-BME SZKTT Kut. Csop.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari alaptechnológiák, alapvető vegyipari műveleti ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gyógyszeripari szintézisekben leggyakrabban alkalmazott kémiai reakciók, folyamatok ipari méretű kivitelezésének módjaival és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismereteket nyújtson a korszerű finomkémiai, gyógyszeripari szintézisek és a kapcsolódó speciális elválasztási műveletek megvalósításával kapcsolatban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri agyógyszer- és finomkémiai iparokban alkalmazott kémiai eljárások természettudományos hátterét.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a korszerű finomkémiai szintézisekben legygyakrabban használt reagenseket, előállításukat és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a gyógyszerkémiai alapfolyamatokra vonatkozó alavető elveket, tervezési és reakcióirányítási alapmódszereket.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a finomkémiában gyakran alkalmazott poláris fémorganikus reagensek, hidridek, erős bázisok alkalmazásához kapcsolódó biztonsági és egészségveédelmi követelmények alapjait.

Képesség

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes a gyógyszeripari alapreakciók kivitelezését biztonságosan, az egészség és munkabiztonsági, gazdaságossági szabályok betartásával megcalósítani,

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes a leggyakrabban használt gyógyszer- és finomkémiai alapreakciók megvalósításakor előforduló hibák feltárására és elhárítási megoildások kiválasztására.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megérteni és értékelni szakterületének szerves kémiai szintézisekre vonatkozó műszaki dokumentációit.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Képes a leggyakrabban alkamazott szerves szintetikus reakciók megvalósításának irányítására.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik az optikailag aktív vegyületek és a fémorganikus reagensek előállításával és alkalmazásával kapcsolatos legújabb ismeretek folyamatos elsajátítására

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Törekszik a korszerű, nagy szelektivitású és hatékony szerves szintetikus reakciók gyakorlati alkalmazására, hozzájárulva a fenntartható, gazdaságos technológiák fejlesztéséhez.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A gyakorlati munkában érvényesíti a hidridek, fémorganikus reagensek, erős bázisok alkalmazásáról elsajátított egészség- és környezetvédelmi ismereteket.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

A gyógyszer- és finomkémiai szintézisekben használható új, nagy szelektivitású reakciók alkalmazását kezdeményezi hatékony eljárások, technológiák kidolgozásához. 10%

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.

A gyógyszer- és finomkémiai szintézisekben leggyakrabban használt alapfolyamatok ipari megvalósítása során vezetőjének útmutatásait figyelembe véve irányítja a rábízott személyi állomány minkáját, a berendezések működtetését.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Szerves szintetikus fejlesztőmunkája eredményeit megosztja és megbeszéli munkatársaival, segítve fejlődésüket.

Utolsó módosítás: 2023-02-13 08:18:21

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.