BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkészítmények formálása

A tantárgy neve angolul: Technology of Pharmaceutical Materials

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA607 2+0+1/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Marosi György, Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Fekete Pál

c. egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Pataki Hajnalka

tudományos munkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai és fizikai kémia alapok.

A tantárgy célkitűzése:

a gyógyszerkészítmények technológiájának elméleti és gyakorlati megismertetése, beleértve a gyógyszeripari segéd- és hordozóanyagok jellemzőit, a kapcsolódó szerkezeti és hatástani összefüggéseket, a fontosabb gyógyszerkészítmény típusok gyártástechnológiáit, vizsgálati módszereit és alkalmazását. A tárgy sikeres elvégzése után a hallgató ismerje a formáláshoz szükséges elméleti alapokat, tudjon a kész gyógyszer előállításának minden feladatáról legalább alapfokon és képes legyen a szakterületek specialistáival tárgyalni. Az itt tanultak kiindulásul szolgálnak ahhoz, hogy tudását elmélyíthesse ezen a területen és előkészíti a témához kapcsolódó szakirányú gyakorlatok, diplomamunkák elkészítését.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a gyógyszerkészítmény technológiákhoz szükséges alapvető fizikai-kémiai hátteret.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a gyógyszerkészítmény technológiákban általánosan használt polimereket, felhasználásuk módját.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a gyógyszerkészítmény technológiákhoz kapcsolódó berendezések és legfontosabb minősítő analitikai berendezések működési elveit, szerkezeti felépítésüket.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a gyógyszertechnológiákban használatos alapvető vizsgálati és elemzési módszereket.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a gyógyszertechnológiához kapcsolódó alapvető biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Képesség

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes új folyamatok, rendszerek és módszerek megismerésére valamint elsajátítására.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik önmaga folyamatos szakmai fejlesztésére.

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Nyitottan áll az új, innovatív technológiák valamint módszerek alkalmazásához.

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

Új technológiai megoldások bevezetését a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével végzi.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik a gyógyszerkészítmény technológia területén az új ismeretek, módszerek megismerésére és elsajátítására.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Munkája során törekszik az együttműködésre.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Vezetői útmutatással önálló, felelősségteljes szakmai munkát végez.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Tapasztalatait megosztja kollégáival.

Utolsó módosítás: 2024-01-16 13:35:04

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.