BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari technológiák

A tantárgy neve angolul: Technologies in the chemical industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTAKM2 2+0+2/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György, Szerves Kémia és Techn.Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Keglevich György

Dr Bakó Péter

Dr. Kiss Nóra Zsuzsa

laborvezető:

Dr Csontos István

egyetemi tanár

egyetemi magántanár

egyetemi adjunktus

egyetemi adjunktus

Szerves Kém. és Techn. Tsz.

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémiai ismeretek és reakciók.

 

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kötelező előkövetelmény: Kémia I és II.

A tantárgy célkitűzése:

A szerves vegyipar főbb területeinek bemutatása jellemző példákon és technológiákon át, különös tekintettel a környezeti vonatkozásokra. Néhány kiválasztott technológia egyszerűsített verziójának megismertetése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kém. és Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Ismeri a szerves vegyipari (homogén, heterogén fázisú, illetve exoterm) reakciók megvalósításának módjait.

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a szerves vegyiparhoz kapcsolódó intermediereket, tenzideket, növényvédőszereket, gyógyszereket, színezékeket és műanyagokat.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a szerves vegyipari (homogén, heterogén fázisú, illetve exoterm) reakciók megvalósításának módjait.

Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.

Tisztában van a vegyipari technológiákhoz kapcsolódó biztonságtechnikai kritériumokkal.

Képesség

Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.

Képes gyakorlatban alkalmazni a környezetbarát és zöldkémiai alapelveket, reakciók korszerű megvalósítását, az oldószerek alkalmazásához kapcsolódó megfontolásokat, a katalitikus reakciókat, az egyszerű körülmények alkalmazására való törekvést.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Képes technológiai rendszerek elemzésére és környezetbarát fejlesztésére.

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Képes új módszerek elsajátítására és alkalmazására.

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Törekszik az új, innovatív és korszerű eljárások bevezetésére, alkalmazására.

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

A szerves vegyiparhoz kapcsolódó környezetvédelmi döntések előkészítésében részt tud venni.

Attitűd

Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

A folyamatok fejlesztésekor elsődleges szempontja a környezet szennyezésének elkerülése és a gazdaságosság.

Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében.

Munkája során szem előtt tartja az egészség-, biztonság- és környezetvédelmi szempontokat, törekszik a környezetbarát megoldásokra, az új, innovatív és korszerű eljárások alkalmazására.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Multidiszciplináris területeken is nyitott a környezetbarát fejlesztésekre.

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

A szakirodalom követésével törekszik az új módszerek megismerésére és alkalmazására.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Konzultációk tartásával elősegíti munkatársai fejlődését.

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

Környezettudatos döntéseiért felelősséget vállal.

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

A szakirodalom követésével nyomon követi az új technológiai fejlesztéseket.

Utolsó módosítás: 2018-06-15 15:30:32

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.