BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémia szigorlat A

A tantárgy neve angolul: Final Examination in Chemistry A

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA300 0

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tóth Tünde, egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szervetlen kémia, Szerves kémia, biokémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Kémia I

Kémia II

A tantárgy célkitűzése:

KÉMIA I.

1.) Sav-bázis elméletek. Gyenge savak és bázisok egyensúlyai. 

(hidrolízis, pufferek).

2.) Elektródpotenciál, galvánelemek, elektrolízis, korrózió.

3.) A kémiai reakciók sebessége, aktiválási gát.

4.) Atompályák alakja, energiája, betöltési szabályok. A kémiai kötés 

kialakulásának

értelmezése (H2 molekula). Kovalens, ionos és datív kötés. A 

hibridizáció és a VSEPR

elmélet.

5.) Az alkálifémek, alkáliföldfémek és vegyületeik.

6.) A bórcsoport, széncsoport elemei és vegyületeik.

7.) A nitrogéncsoport és a kalkogének.

8.) A halogének és vegyületeik.

9.) D-elemek (Fe, Cu, Ag, Au, Zn, Hg).

KÉMIA II.

1. Az oxo-enol tautomerizáció. Az oxo- és enol alak reaktivitásának 

összehasonlítása.

Szénhidrátok lebontása, glikolízis, a piruvát oxidatív dekarboxilezése.

2. A szén-heteroatom egyszeres kötés szerkezete. A nukleofil 

szubsztitúciós reakciók

mechanizmusa.

  A pentóz-foszfát ciklus.

3. A szén-szén kettős és hármas kötés szerkezet. Elektrofil és gyökös 

addíciók.

A lipidek lebontása, béta-oxidáció.

4. A karbonilcsoport szerkezete reaktivitása, a nukleofil addíció.

  Fehérjék, aminosavak lebontása. Dekarboxilezés, dezaminálás.

5. Az eliminációs reakciók, sztereo- és regioszelektivitás.

  Citrát ciklus, anaplerotikus reakciók.

6. Karbonsavak és származékaik, szénsavszármazékok és reakcióik.

  Ornitin (karbamid) ciklus.

7. Gyökös és redox reakciók.

  A terminális oxidáció (oxidatív foszforiláció, kemiozmotikus elmélet).

8. A szénhirdrátok szerkezet, sztereokémiai alapfogalmak.

  A fotoszintézis: fényreakció, sötét reakció (Calvin ciklus, C4-es 

utak).

9. A lipidek szerkezete. Terpének, szteroidok, leukotriének, 

prosztaglandinok.

  A lipidek (zsírsavak, trigliceridek) bioszintézise.

10. A nukleinsavak szerkezete, szerepe.

  A DNS bioszintézise a prokarióta szervezetekben.

11. Aromás vegyületek szerkezete, elektrofil és nukleofil szubsztitúciós 

reakciói.

  Az RNS bioszintézise a prokarióta szervezetekben.

12. Az aminosavak szerkezete, csoportosítása az oldallánc szerkezete 

szerint.

Aminosavak bioszintézise (Glu család).

13. Peptidek, fehérjék szerkezete.

  Fehérjék bioszintézise.

14. Termodinamikai és reakciókinetikai alapfogalmak, sav-bázis 

tulajdonságok.

Az enzimreakciók mechanizmusa a peptidhidrolízis példáján bemutatva. 

Enzimek

általános jellemzése, osztályozása, az enzimek hatásmechanizmusa, 

aktivitásukat

befolyásoló tényezők és hatásuk.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Tóth Tünde

Dr. Sarkadi Livia

Dr. Sziebert Dénes

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Szerves kémiai, biokémiai képletek ismerete

Összefüggések ismerete

Képesség

Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

Az kémiai ismeretek megléte segíti az üzemeltetésben

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

Az alapismereteket elsajátította

Attitűd

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Az összefüggések is ismertek a különböző kémiai területekkel

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

A tantárgyi ismereteket aktuális tudás jellemzi

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2020-02-11 15:10:12

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.