BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomolekulák kémiája

A tantárgy neve angolul: Chemistry of Biomolecules

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA302 2+0+5/f 7

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Balogh Diána, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hazai László

Tudományos tanácsadó, egyetemi magántanár

MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport

Dr. Poppe László

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Laborvezető: Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi adjunktus

Csoportvezető oktatók: a Szerves Kémia és Technológia Tanszék Szerves Kémia Csoport oktatói, PhD hallgatói, valamint az MTA Kutatócsoport tanszéki kutatói.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános és szerves kémiai alapismeretek, általános és szerves kémiai gyakorlati alapismeretek.

Tantárggyal kapcsolatos alapvető (el nem felejtendő) ismeretek:

 • Lipidek általános jellemzői, felosztásuk.
 • Telített és telítetlen zsírsavak szerkezete, tulajdonságai.
 • a-Hidroxisavak szerkezete, csoportosítása, tulajdonságai.
 • Hidroxisavak sztereokémiája. Relatív konfiguráció, eritro, treo, szün, anti.
 • Oxosavak szerkezete, csoportosítása, tulajdonságai.
 • Az aminosavak szerkezete, jellemzői, felosztása.
 • Fehérjék szerepe, csoportosítása.
 • A fehérjék szerkezeti szintjei: primer, szekunder, tercier, kvaterner szerkezete.
 • Enzimek, aktív centrum, enzim inhibítorok.
 • A szénhidrátok csoportosítása. Fontosabb aldózok és ketózok, pentózok.
 • Aszkorbinsav szerkezete, és szerepe.
 • Fontosabb diszacharidok, oligo- és poliszacharidok.
 • A nukleinsavak biológiai szerepe, felosztása és felépítése.
 • A kettős hélix. DNS, t-RNS, m-RNS szerkezete, szerepe a fehérjeszintézisben. Mutációk.
 • A vitaminok általános jellemzői, felosztásuk.
 • Fontosabb vízben és zsírban oldódó vitaminok szerkezete és szerepe.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Szerves Kémia biomérnököknek (BMEVESZA204)

Általános kémia gyakorlat biomérnököknek (BMEVESAA105)

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy előadásainak célja, hogy a legfontosabb, a biokémiai folyamatokban résztvevő, az élő szervezetek szerkezetét alkotó, tápanyag és információ tárolását végző szerves vegyületek szerkezetével, azok szintézisével megismertessük a biomérnök hallgatót. A másik célunk az, hogy rámutassunk ezeknek a bonyolult, sokszor polimer szerkezetű nagymolekuláknak azon szerkezeti részleteire, ahol a tényleges kémiai folyamatok lejátszódnak.

A tantárgy gyakorlati részének – a korábban megszerzett általános és szerves kémiai alapismeretekre és a megszerzett általános kémiai gyakorlati ismeretekre támaszkodva – célja, hogy a gyógyszeripar, növényvédőszer-ipar, biológiai vegyipar és környezetvédelem jövendő biomérnökeivel megismertesse az elméleti ismeretekhez kapcsolódó gyakorlati munka alapjait. A labor fő céljai: a kémiai és biotechnológiai szintetikus munka alapjai, a szintetikus alapeljárások kivitelezésének biztonságos elsajátítása, az anyagok tisztítási azonosítási módszerei, a szintetikus munkához kapcsolódó irodalmazás alapszintű elsajátítása, különös tekintettel a kutatás-fejlesztésben (K+F) rájuk váró gyakorlati kémiai / biokémiai problémák megoldására történő készség fejlesztésére.

A tantárgy tudásanyagának elsajátítása alapvető fontosságú a további biokémiai tanulmányok elvégzése során. Megalapozza a biológiai folyamatok részletes megismerésének alapvető fontosságú molekuláris hátterét, segítséget nyújt a széleskörű összefüggések jobb megértésében, valamint elősegíti egy olyan szemlélet kialakítását, amely megfelel a mai modern biokémia követelményeinek. A tantárgy által közvetített és feldolgozott ismeretek alapul szolgálhatnak a későbbi MSc képzésben.

 

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hazai László

Tudományos tanácsadó,

egyetemi magántanár

Szerves Kémia Tanszék,

MTA kutatócsoport

Dr. Poppe László

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hornyánszky Gábor

Egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit.

Ismeri a biológiai rendszerek alapstruktúráit, ezek működését.

Ismeri az alapvető szerves kémiai reakciók alapjait

Ismeri az anyagok fázisváltozásához tartozó paraméterek (nyomás, hőmérséklet) összefüggéseit.

Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a szerves kémiai laboratóriumban használt eszközök működési elvét.

Ismeri a szerves reakciók kivitelezésére és feldolgozására használt készülékek összeállítását.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

Ismeri a legfontosabb szerves vegyületeket.

Ismeri a leggyakoribb szerves reakciók (halogénezés, nitrálás, észteresítés, hidrolízis, acilezés, enzimreakciók, természetes anyagok izolálása) kivitelezésének alapjait.

Ismeri a szerves preparatív munka alapműveleteit (átkristályosítás, bepárlás, desztilláció, frakcionált desztilláció, vákuum-desztilláció, vízgőz-desztilláció, extrakció, szárítás, kromatográfia).

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait.

Ismeri a CLP rendelkezéseit.

Ismeri a legfontosabb szerves kémiai anyagokra vonatkozó H és P mondatokat.

Rendelkezik a szerves vegyületek biztonságos kezeléséhez szükséges ismeretekkel.

Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Ismeri a nyomtatott és elektronikus adatbázisok használatának alapjait.

Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezetvédelmi szabályozás főbb elveit.

Ismeri a legfontosabb szerves vegyületek környezetre és egészségre gyakorolt hatásait

Képesség

Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására.

Képes üzemeltetni a szerves laboratóriumi berendezéseket biztonságos körülmények között.

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Az alapstruktúrák ismeretében képes a biológiai rendszerek működésének megértésére.

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik.

Képes az anyagokra megadott biztonsági adatlap alapján a munkavégzéshez szükséges biztonsági előírások betartására.

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

Képes megkeresni az irodalomban egy adott vegyület előállításának módszereit, és egyéb jellemzőit.

Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra.

Önállóan képes egy adott leírás alapján egy adott anyag előállítására.

Képes legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére.

Képes idegennyelvű leíratok alapján a feladat elvégzésére.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Figyelemmel kíséri a biológiai rendszerek működésével kapcsolatos új tudományos eredményeket és törekszik ezek alkalmazására

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott az új eljárások elsajátítása és alkalmazására

Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait.

Törekszik a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartására.

Magára nézve kötelezőnek fogadja el a biztonsági előírások betartását.

Autonómia és felelősség

Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére.

Csoport munka keretében értékeli az általa végzett kísérletek tapasztalatait.

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

Önállóan képes végrehajtani a laborelőirat által közölt utasításokat.

Utolsó módosítás: 2020-01-24 11:04:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.