BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves szintetikus labor

A tantárgy neve angolul: Organic Synthesis Laboratory Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA402 0+0+5/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hornyánszky Gábor, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hornyánszky Gábor

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Csoportvezető oktatók: a Szerves Kémia és Technológia Tanszék Szerves Kémia Csoport oktatói, PhD hallgatói, valamint az MTA Kutatócsoport tanszéki kutatói.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános és szerves kémiai alapismeretek, általános és szerves kémiai gyakorlati alapismeretek.

Tantárggyal kapcsolatos alapvető (el nem felejtendő) ismeretek:

  • tűz- és munkavédelmi rendszabályok,
  • átkristályosítás, derítés műveletei,
  • forrkő, vákuum-kapilláris szerepe,
  • desztilláció, frakcionált desztilláció, vízgőz-desztilláció, vákuum-desztilláció műveletei,
  • a Cox-diagram, manométer, barométer használata,
  • extrakció művelete,
  • kromatográfia művelete, Rf érték fogalma, VRK,
  • szárítás,
  • olvadáspont és mérése, törésmutató és mérése, a refraktométer használata, forráspont és mérése, optikai aktivitás és mérése, a polariméter használata.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Szerves Kémia I (BMEVESZA301)

Általános kémia labor (BMEVESAA209)

Általános kémia gyakorlat vegyészmérnököknek (BMEVESAA104)

A tantárgy célkitűzése:

a vegyészmérnök hallgatók részére a laboratóriumi feladatok elvégzéséhez, illetve új laboratóriumi metodikák elsajátításához szükséges szerves kémiai laboratóriumi alapgyakorlat, mely során a hallgatók elsajátítják szerves szintetikus munka alapjait, a biztonságos munkavégzés módszereit, a szintetizált anyagok egyszerű, gyors azonosítási lehetőségeit, és a szerves kémiai irodalom használatát, elmélyítik szerves kémiai tudásukat, és jelentős anyagismeretre tesznek szert.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hornyánszky Gábor

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri az alapvető szerves kémiai reakciók alapjait

Ismeri az anyagok fázisváltozásához tartozó paraméterek (nyomás, hőmérséklet) összefüggéseit.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a legfontosabb szerves vegyületeket.

Ismeri a leggyakoribb szerves reakciók (halogénezés, nitrálás, észteresítés, hidrolízis, diazotálás, acilezés) kivitelezésének alapjait.

Ismeri a szerves preparatív munka alapműveleteit (átkristályosítás, bepárlás, desztilláció, frakcionált desztilláció, vákuum-desztilláció, vízgőz-desztilláció, extrakció, szárítás).

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szerves kémiai laboratóriumban használt eszközök működési elvét.

Ismeri a szerves reakciók kivitelezésére és feldolgozására használt készülékek összeállítását.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri az olvadáspont mérés módszereit.

Ismeri a törésmutató mérés módszereit.

Ismeri a nyomásmérés lehetőségeit.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a CLP rendelkezéseit.

Ismeri a legfontosabb szerves kémiai anyagokra vonatkozó H és P mondatokat.

Rendelkezik a szerves vegyületek biztonságos kezeléséhez szükséges ismeretekkel.

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Ismeri a nyomtatott és elektronikus adatbázisok használatának alapjait.

Képesség

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes üzemeltetni a szerves laboratóriumi berendezéseket biztonságos körülmények között.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megkeresni az irodalomban egy adott vegyület előállításának módszereit.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Önállóan képes egy adott leírás alapján egy adott anyag előállítására.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Képes az anyagokra megadott biztonsági adatlap alapján a munkavégzéshez szükséges biztonsági előírások betartására.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Nyitott az új eljárások elsajátítása felé

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

Törekszik a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartására.

Magára nézve kötelezőnek fogadja el a biztonsági előírások betartását.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önállóan képes végrehajtani a laborelőirat által közölt utasításokat.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Csoport munka keretében értékeli az általa végzett kísérletek tapasztalatait.

Utolsó módosítás: 2018-06-14 15:31:05

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.