BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerek

A tantárgy neve angolul: Medicines

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA403 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla egyetemi tanár Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Kovács Ervin

tud. smts.

MTA-BME SZKTT Kut. Csoport

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető fizikai kémiai, szerves kémiai és biológiai ismertetek

A tantárgy célkitűzése:

A gyógyszergyártáshoz és a gyógyszeripari fejlesztőmunkához, nélkülözhetetlen alapvető gyógyszerkémiai fogalmak és a gyógyszerek hatásmódjainak megismertetése a hallgatósággal gyakorlati fontosságú hatóanyagok kémiai szerkezet módosítással összefüggő hatásváltozásainak bemutatásával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Ujváry István,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, meghívott előadó

Dr. Szeghy Lajos,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a gyógyszeripar által előállított hatóanyagok kiválasztásának és fejlesztésének természettudományos alapjait.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a gyógyszerhatóanyagok fejelsztése során alkalmazott, biológiai hatásosságot kimutató eljárások alapjait.

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Ismeri a gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben alkalmazott etikai és jogi szabályozás alapjait.

Képesség

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Az emberi szervezetbe jutó exogén anyagok fő metabolizmus útvonalainak ismeretében képes a vegyipari technológiákban leggyakrabban felhasznált anyagok potenciális egészségkárosító hatásainka felismerésére.

Képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására és bevezetésére, az emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusuk felismerésére.

Képes a leggyakrabban alkalmazott oldószerek és gyógyszer hatóanyag típusok emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusának felismerésére.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Képes a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos információk értelmezésére.

Attitűd

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik a gógyszer- és finomkémiai iparok területein alkamazott legújabb szakmai ismeretek elsajátítására és alkalmazására.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Törekszik arra, hogy munkatársai adott feladattal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait megismerje és értékelje vezetői döntései előtt.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

VA_O_1: A vegyiparban leggyakrabban használt szerves vegyület típusok egészségügyi hatásainak ismeretében az egészségvédelmi biztonság követelményeit betartva végzi munkáját.

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

A gyógyszeripari, finomkémiai fejlesztések területén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Utolsó módosítás: 2023-05-12 09:21:00

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.