BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémia II.

A tantárgy neve angolul: Chemistry II.

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZAKM1 4+0+1/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tóth Tünde, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth Tünde

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, BME

Simonné

Dr. habil. Sarkadi Livia

Egyetemi tanár

Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék. Budapesti Corvinus Egyetem


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános és szervetlen kémiai, valamint biológiai alapismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVESAAKM1 Kémia I. és BMEVESTAKM1 Biztonságtechnika

ajánlott előtanulmány (egyidejű felvétel)

BMEVEMKAKM1 Biológia alapjai

A tantárgy célkitűzése:


A tárgy a szakmai ismereteik birtokában a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket felismerni, a kárelhárítási tevékenységet irányítani, a meglévő környezeti ártalmakat és károkat csökkenteni, illetve megszüntetni képes környezetmérnökök képzésének korszerű természettudományos ismeretekkel történő megalapozásához járul hozzá. A tantárgy megismerteti a környezetmérnök hallgatókat a szerves és biokémia alapjaival, a vegyiparban illetve az emberi környezetben előforduló fontosabb kémiai reakciótípusokkal, az élő szervezetben előforduló fontosabb vegyületek kémiájával, biokémiájával, a szerves kémiai folyamatok során fellépő legfontosabb környezetvédelmi problémákkal, illetve a jelenleg ismert biztonságtechnikai eljárásokkal.A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Simonné

Dr. habil. Sarkadi Livia

Egyetemi tanár

Corvinus Egyetem, Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék

Dr. Tóth Tünde

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Ismeri a szerves kémiai és biokémiai alapvető képleteket.

Ismeri az alapvegyületek reakcióit, átalakulásait a szervezetben.

Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Ismeri a környezetmérnöki szerves és biokémiai folyamatok tanulásának módszereit.

Ismeri a kémiai laboratóriumi munka során felmerülő problémák megoldásainak technikáit.

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a környezetre káros anyagok alapvető fizikai és kémiai tulajdonságait.

Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.

Ismeri a laboratóriumi munkához szükséges munka- és tűzvédelmi előírásokat, ezek elérhetőségét.

Ismeri a kémiai laboratóriumi munkákhoz kapcsolódó biztonságtechnikai leírásokat.

Képesség

Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.

Képes a megismert munka és tűzvédelmi ismeretek alkalmazására a laboratóriumi munka során.

Képes a biztonságtechnikai előírások betartására.

Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze.

Képes az elsajátított szakmai anyag szóbeli ismertetésére.

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

Képest részt venni a szerves és biokémia területéhez kapcsolódó szakmai szakértői feladatokban.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

Törekszik a megszerzett tudás kibővítésére és integrálására a szerves kémiai és a biokémiai ismeretek területén.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

A laboratóriumi munka során törekszik arra, hogy saját és mások tapasztalait felhasználva oldja meg a feladatokat.

Autonómia és felelősség

Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

A szakmai tudás mellett, az okok és okozatok ismeretében felelősséggel dönt a környezetet illetően.

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Együttműködést igénylő feladatokat gyakorlottan lát el egyeztetve a laboratóriumi feladatok elvégzésében résztvevőkkel.

Utolsó módosítás: 2020-01-31 19:53:05

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.