BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves kémia

A tantárgy neve angolul: Organic Chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM101 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Poppe László, egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Nagy József

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Kupai József

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves Kémia I, (Ve.m. és Biom. B.Sc.)

Szerves kémia II. és Szerves szintetikus labor (Ve.m. B.Sc.) / vagy Biomolekulák kémiája (Biom. B.Sc.)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A tárgy keretében történik az vegyészmérnök M.Sc. fokozat modern szerves kémiai alapképzése. A tantárgy célja, hogy a vegyészmérnök M.Sc. hallgatókat megismertesse a szerves szintetikus vegyiparban, a műanyagiparban, a biokémia folyamatokban illetve a környezetben végbemenő szerves kémiai reakciók elméleti, molekulaszerkezeti, sztereokémiai és kinetikai vonatkozásaival a királis szintézisektől a kombinatorikus kémiáig.

A tárgy egyrészt kiegészíti/továbbfejleszti a hallgatók szerves kémiai ismereteit, szemléletét, másrészt megalapozza a vegyipari és folyamatmérnöki-, analitikai és anyagszerkezet-vizsgálati-, anyagtudományi-, gyógyszeripari-, valamint a műanyag és száltechnológiai szakirányok szerves kémiai, sztereokémiai, szintetikus, illetve polimerkémiai tanulmányait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Ismeri a szerves oldószerek főbb fizikai tulajdonságait és alkalmazhatóságukat

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri az alapvető szerves anyagok előállítási módjait

Ismeri a szerves kémiai reakciók elméleti hátterét és a lejátszódó folyamatok alapvető elveit

Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Tájékozódott a szerves szintézisek legújabb módszereiben figyelembevéve a zöld kémia alapelveit

Képesség

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Képes új, innovatív eljárások alapjait alkalmazni a szerves kémia területén

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

Képes a szerves kémiai problémák kezelésére és az alapreakciók folyamatba való integrálására így az összetett feladatok megoldására

Attitűd

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Törekszik a precíz munkára

Törekszik a pontos munkavégzésre

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Szerves kémiai problémákat önállóan old meg

Új ötletekkel hozzájárul a szerves feladatok megoldásához

Utolsó módosítás: 2020-02-19 22:24:38

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.