BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkészítmények technológiája

A tantárgy neve angolul: Formulation of Drugs

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM105 2+0+1/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

 Dr. Nagy Zsombor Kristóf, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Nagy Zsombor Kristóf

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 szerves kémia, fizikai kémia.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a gyógyszerek alkalmazásának biofarmáciai hátterét, előállításuk biológiai és fizikai kémiai alapjait, a gyógyszerhatóanyagok hordozórendszereit, segédanyagait, az anyagkiválasztás szempontjait, a biokompatibilis anyagrendszerek típusait, valamint ezek megvalósítására szolgáló jelentősebb technológiai módszereket különös tekintettel a kontrollált és célzott hatóanyagleadásra. A tananyag átadása nagyrészt tantermi szemináriumi foglalkozásokon történik demonstrációs eszközök bevonásával, valamint ipari gyakorlatok során fejlesztési feladatokban vesznek részt a hallgatók.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó alapvető matematikai, fizikai és kémiai valamint biológiai hátterét.

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnöki területen alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Komplex technológiai ismeretekkel rendelkezik, amely kiterjed a hatóanyaggyártások technológiájára és a készítménytechnológiára.

Átfogó technológiai ismeretei vannak a gyógyszerkészítmény technológia területén.

Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel.

Ismeri a gyógyszerek alkalmazásának alapvető biofarmáciai hátterét.

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

A gyógyszerkészítmény technológiához kapcsolódóan elméleti és gyakorlati tudást kap melyhez mérnöki szemlélet párosul.

Ért a kémiai folyamatok és kémiai technológiai rendszerek minőségbiztosításához.

Ismeri a gyógyszerkészítmény technológiák minőségbiztosításának alapvető feltételeit.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

A tanulmányai során megszerzett integrált ismereteket alkalmazza gyógyszerkészítmények technológiájának kutatása és fejlesztése során.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Innovatív ötletekkel gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Képesség

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes közreműködni gyógyszerkészítmény technológiai folyamatok kidolgozásában.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Képes egyszerűbb készítménytechnológiai problémák megértésére, lehetséges okok megfogalmazására és megoldások kidolgozására.

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes innovatív gondolkodásra a gyógyszervegyész-mérnöki területen.

Képes a tervek és az elvégzett munka érthető és célirányos dokumentálására és kommunikációjára.

Képes a tervek és az elvégzett munka érthető, tömör és célirányos dokumentálására.

Képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani a gyógyszervegyész-mérnöki területet.

Képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gazdagítani a gyógyszerkészítmény technológia területét.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Kreatív és rugalmas hozzáállás jellemzi.

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Nyitott a modern gyógyszertechnológiai megvalósításokra.

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik a szakmai önállóságra és igényességre.

A labor és üzemi munka során szem előtt tartja az együttműködéseket, a csoportmunkában való részvételt és kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására való felkészülést.

Fontosnak tartja a szakmai együttműködéseket és a csoportmunkában való munkavégzést.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Szakmai ismereteinek folyamatos bővítésére törekszik.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Önálló és problémamegoldó munkavégzés jellemzi.

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Munkavégzése során döntéseit más szakemberekkel együttműködésben felelősen hozza meg.

A méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel – a felelősséget megosztva – működik együtt.

A méretnövelési fejlesztésekben más szakemberekkel működik együtt.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen viseltetik a környezetvédelem iránt.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:59:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.