BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari technológiák II

A tantárgy neve angolul: Organic Chemical Technology II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM201 2+0+2/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György, egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék.

A tantárgy előadója:

Dr. Keglevich György

Dr. Hell Zoltán

Dr. Hegedűs László

Dombrády Zsolt

Dr. Balogh György Tibor

Dr. Kánai Károly

Dr. Marosi György (laborvezető)

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető szerves kémiai, technológiai és műveleti ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

Környezetbarát kémiai alapelvek, módszerek és technikák bemutatása, valamint azok alkalmazása ipari v. gyakorlati jelentőségű szintézisekben.


A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a szerves vegyipari technológiák megvalósításához tartozó korszerű ipari berendezéseket és módszereket, továbbá az iparban alkalmazott reakciók zöldkémiai megvalósításait, a biztonság, környezet- és egészségvédelem érdekében.

Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Ismeri a vegyiparban alkalmazott legfontosabb kiindulási anyagokat és a fontosabb termékeket, valamint az ezekhez tartozó környezetbarát szempontokat.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri a korszerű reakciómegvalósítási lehetőségeket (mikrohullám, és ultrahang), fázistranszfer katalízis, ionos oldószerek alkalmazása, oldószerek kiváltása/oldószermentes megvalósítások.

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Ismeri a kémiai technológiák környezetbarát kritériumait és az ipari zöldkémia elveit (robusztusság).

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Ismeri a korszerű reaktorokat és az azokhoz illeszthető feldolgozó berendezéseket

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Ismeri a technológiai fejlesztés újabb eredményeit, melyek fokozatosan átültethetők a gyakorlatba.

Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Ismeri a környezetbarát átalakításokat, beleértve a heterogén és homogén katalitikus reakciókat és a különféle ligandumokat. Tisztában van a zöld oldószerek alkalmazásának lehetőségeivel.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Ismeri a finomkémiai-, gyógyszer- és műanyagiparhoz tartozó jellemző technológiákat.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes alkalmazni az ipari környezetbarát elveket ipari reakciók tervezésénél.

Rendelkezik a színvonalas kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges manuális készségekkel.

Rendelkezik a környezetbarát elvek alkalmazásához szükséges manuális készségekkel.

Képes a vegyészmérnöki, kémiai és kémiai technológiai területen alkalmazott elemzések és anyagvizsgálatok elvégzésére, értékelésére és dokumentálására, szükség esetén a vizsgálati módszerek továbbfejlesztésére, és új módszerek bevezetésére.

Képes az alapvető analitikai módszerek elvégzésére és az eredmények értékelésére.

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Képes a környezetbarát diszciplina gazdagítására

Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.

Képes különféle szerves vegyipari technológiai rendszerek fejlesztésére.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

A korszerű technológiai ismeretei alapján kreatívan tudja kezelni a problémákat

Képesek a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására.

Képes a kémiai rendszerek környezettudatos működtetésére az egészségvédelem érdekében.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a kémiai technológiai rendszerek fejlesztésére és biztonságos üzemeltetésére.

Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok elérésére, elkötelezett a szakterület új ismeretekkel, tudományos és műszaki eredményekkel való gyarapítására.

Tevékenysége során - az új trendeknek megfelelően - fejleszti a reakciók megvalósításait/technológiákat.

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Fogékony az irodalomban fellelhető új módszerek alkalmazására.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Elkötelezett a környezettudatos szempontok érvényesítésére.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Önállóan képes megoldani a technológiák fejlesztésével kapcsolatos problémákat

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen áll a szerves vegyipar reakcióinak megvalósításához.

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Döntéseiben figyelembe veszi a technológiák biztonságát, és érvényesíti a környezetvédelem szempontjait.

Törekszik kollégái, beosztott munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére.

Kollágái beosztottjai szakmai fejlődését konzultációkkal segíti.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:41:38

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.