BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetbarát kémia és technológia

A tantárgy neve angolul: Environmentally Friendly Chemistry and Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM202 2+0+2/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György, egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Keglevich György

Dr. Hell Zoltán

Dr. Hegedűs László

Dombrády Zsolt

Dr. Balogh György Tibor

Dr. Kánai Károly

Dr. Marosi György (laborvezető)

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető, a BSc-ben tanult szerves kémiai, technológiai és műveleti ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

Környezetbarát kémiai alapelvek, módszerek és technikák bemutatása, valamint azok alkalmazása ipari v. gyakorlati jelentőségű szintézisekben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a szerves vegyipari technológiák (gyógyszer-, növényvédőszer-, finomkémia és műanyagipar) megvalósításához tartozó korszerű ipari berendezéseket és módszereket, továbbá az iparban alkalmazott reakciók zöldkémiai megvalósításait, a biztonság, környezet- és egészségvédelem érdekében.

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a szerves kémiai fejlesztést és ipart támogató korszerű műszeres analitikai módszereket (VRK-MS, LC-UV-MS, LC-NMR, GC-FID, GC-MS, stb.).

Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik.

Ismeri a vegyiparban alkalmazott legfontosabb kiindulási anyagokat és a fontosabb termékeket, a korszerű reakciómegvalósítási lehetőségeket (mikrohullám, és ultrahang), fázistranszfer katalízis, ionos oldószerek alkalmazása, oldószerek kiváltása/oldószermentes megvalósítások.

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri a kémiai technológiák környezetbarát kritériumait és az ipari zöldkémia elveit (robusztusság).

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit, a korszerű reaktorokat és az azokhoz illeszthető feldolgozó berendezéseket.

Magas szintű preparatív és műszeres manuális készséggel rendelkezik laboratóriumban és üzemi szinten.

Ismeri a finomkémiai-, gyógyszer- és műanyagiparhoz tartozó jellemző technológiákat, a környezetbarát átalakításokat, beleértve a heterogén és homogén katalitikus reakciókat. Tisztában van a zöld oldószerek alkalmazásának lehetőségeivel.

Rendelkezik a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretekkel.

Tudja kreatívan kezelni a problémákat, rugalmasan áll a feladatokhoz.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Képes alkalmazni az ipari környezetbarát elveket és a gazdasági megfontolásokat.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Képes a környezetbarát diszciplina gazdagítására.

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes alkalmazni az ipari környezetbarát elveket ipari reakciók tervezésénél.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes különféle szerves vegyipari technológiai rendszerek fejlesztésére.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Képes szerves vegyipari technológiai rendszerek fejlesztésére, az alapvető analitikai módszerek elvégzésére és az eredmények értékelésére.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Rugalmasan áll a megoldandó problémákhoz.

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes a környezetbarát diszciplina gazdagítására.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

A gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, gyártásában kreatívan kezeli a problémákat, rugalmasan áll a feladatokhoz.

Rugalmasan tud a feladatokhoz hozzáállni.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

A szerves vegyiparban jelentkező kémiai problémák megoldását módszeresen, precízen ugyanakkor rugalmasan és intuitíven végzi.

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Elkötelezett a szerves vegyipar területének új ismeretekkel való bővítésére.

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

Törekszik a fenntarthatóság, környezetvédelem, biztonság követelményeinek érvényesítésére új, korszerű technológiai megvalósításokon keresztül.

A labor és üzemi munka során szem előtt tartja az együttműködéseket, a csoportmunkában való részvételt és kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására való felkészülést.

Elkötelezett a színvonalas csapatmunka végzésére és ez munkatársai felé is elvárása.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Törekszik az önfejlesztésre és kémiai műveltségének kiterjesztésére a szerves vegyiparhoz köthető ismeretek terén.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Önállóan képes megoldani egyszerűbb szakmai problémákat.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen áll a környezetvédelem és fenntarthatóság szempontjaihoz.

Döntéseiben figyelembe veszi a biztonság, környezetvédelem és a minőségbiztosítás szempontjait.

Utolsó módosítás: 2019-04-25 09:36:21

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.