BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek*

A tantárgy neve angolul: Technologies in the chemical industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM206 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Kiss Nóra Zsuzsa

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hegedűs László

tud. főmunkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dombrády Zsolt

fejlesztési. igazg./c. docens

Chinoin/SzKT Tsz

Dr. Balogh György Tibor

oszt. vez./c. docens

Richter/SzKT Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémia, technológiai alapok, zöldkémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

ajánlott előtanulmány

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek (BSc)

A tantárgy célkitűzése:

Környezetbarát kémiai alapelvek, módszerek, berendezések és technikák bemutatása, valamint azok alkalmazása szerves vegyipari technológiákban, ill. gyakorlati jelentőségű szintézisekben. A hallgatóság megismeri a korszerű technológiák kritériumait, és esettanulmányokon keresztül a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri és alkalmazza a környezetmérnök szerves vegyiparhoz kapcsolódó kompetenciáit.

Ismeri és alkalmazza a környezetvédelmi és kármentesítési eljárásokat (műveletek, berendezések, készülékek), a környezetvédelmi kárelhárítási módszereket.

Áttekintéssel rendelkezik a szerves vegyiparban alkalmazott reaktorok és feldolgozó berendezések megfelelő célokra való üzemeltetéséről és a környezetbarát elvekről

Ismeri a környezetmérnöki tevékenységhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és gazdálkodási szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.

Tájékozott a technológiák biztonságos működtetésével kapcsolatban.

Képesség

Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.

A technológiák üzemeltetésével kapcsolatban képes a felmerülő problémák megoldására.

Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.

Képes meglévő technológiák innovatív fejlesztésére környezetbarát szempontok szerint.

Képes integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, folyamatok, technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.

Képes a mérnöki és természettudományi szemlélet/gondolkodásmód integrált alkalmazására.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.

Nyitott és fogékony a környezetvédelmi területhez kapcsolódó technológiai fejlesztések lehetőségeinek feltárására és megvalósítására.

Autonómia és felelősség

Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

A környezetmérnök szemszögéből kezdeményezi a korszerű berendezések (reaktorok és feldolgozó-berendezések) alkalmazását és a technológiák fejlesztését.

Utolsó módosítás: 2018-06-20 08:19:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.