BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari alapfolyamatok folyamatmérnököknek

A tantárgy neve angolul: Unit Processes of Organic Chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM207 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Bálint Erika

tud mts

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia és Szerves vegyipari technológiák

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Vegyipari technológiák előadás

A tantárgy célkitűzése:

A vegyiparban leggyakrabban alkalmazott ipari kémiai átalakítási módszerek bemutatása. A környezetbarát szempontok és megvalósítások különös hangsúlyt kapnak.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Sallay Péter

egyetemi magántanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a szerves vegyiparban előforduló legfontosabb átalakításokat, úgymint alkilezést, aclilezést, észteresítést, halogénezést, szulfonálást, nitrálást, oxidációt, redukciót, CO-reakciókat, diazotálást és kapcsolást.

Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban alkalmazott alapanyagokat és azok átalakítási lehetőségeit különféle fontos termékekké.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri az ún. technológiai paramétereket (hőmérséklet, keverés, nyomás, adagolás, stb.) és azok hatásait a reakciókra.

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Ismeri az exoterm reakciók vezetésének lehetőségeit és a környezetbarát megoldásokat, a katalitikus és fázistranszfer megvalósításokat.

Ismeri a technológiai fejlesztés legmodernebb eredményeit és megközelítéseit.

Ismeri a vegyiparhoz kapcsolódó újabb technológiai fejlesztéseket és környezetbarát megközelítéseket.

Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Tájékozott az újabb, modern kémiai módszerek, zöld kémiai eljárások területén, beleértve a katalitikus és fázistranszfer eljárásokat.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai rendszerek elemzése, modellezése és tervezése területén.

Ismeri a szerves vegyiparban használatos alapvető reaktorokat, a szakaszos és folyamatos üzemeltetés lehetőségeit.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Ismeri a vegyipari iparágak fontosabb műveleteit, technológiáit.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes a szerves vegyiparban előforduló legfontosabb átalakítások, úgymint alkilezés, aclilezés, észteresítés, halogénezés, szulfonálás, nitrálás, oxidáció, redukció, CO-reakciók, diazotálás és kapcsolás során megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit alkalmazni.

Képes a technológiai paraméterek (hőmérséklet, nyomás, keverés) beállítására, ill. finomhangolására

Képes a megfelelő reaktorok megválasztására

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Képes ötletekkel, eredményekkel hozzájárulni a szerves vegyipari alapfolyamatok szakterület tudásbázisának fejlődéséhez.

Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.

Képes ismeretei alkalmazására a szerves vegyipari folyamatok, rendszerek fejlesztése és irányítása során.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

Képes a felmerülő problémák kezelésére, az öszetettebb feladatok megoldására és a folyamatos önképzésre, fejlődésre.

Képesek a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására.

Képes az általa alkalmazott kemikáliákkal és reakciókkal kapcsolatos biztonsági, egészségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésére.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a környezetbarát és katalitikus módszerek alkalmazására.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik önállóan vagy csoportban megtervezni és elvégezni feladatait.

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Törekszik az alapfolyamatokkal kapcsolatos új ismeretek elsajátítására, a folyamatos szakmai önképzésre és fejlődésre.

Nyitottan áll a szakmai törekvéseinek megfelelő továbbképzésekhez.

Nyitott a szakmai továbbképzések felé, az új technológiai folyamatok, eljárások megismerésére.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Munkája során törekszik a magas színvonal és minőség fenntartására.

Autonómia és felelősség

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság és környezetvédelem szempontjait, hogy az alkalmazott ejárások során ne terhelje a környezetet.

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.

Döntéseit a szakterület képviselőivel konzultálva hozza meg.

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Döntéseit mindig a megfelelő biztonsági és környezetvédelemi szempontok figyelembevételével hozza meg.

Törekszik kollégái, beosztott munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére.

A szakmai tapasztalatok megosztásával, konzultációk keretében elősegíti munkatársai fejlődését.

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:40:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.