BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Modern szintézismódszerek

A tantárgy neve angolul: Modern Synthetic Methods

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM301 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Poppe László egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Nagy József

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves Kémia I, (Ve.m. és Biom. B.Sc.)

Szerves kémia II. és Szerves szintetikus labor (Ve.m. B.Sc.) / vagy Biomolekulák kémiája (Biom. B.Sc.)

Szerves Kémia III (Ve.m. B.Sc.)

Szerves Kémia (Gy.m. M.Sc.)

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a gyógyszermérnök szakos, valamint az érdeklődő vegyészmérnök szakos hallgatók kibővítsék az M.Sc. Szerves Kémia kurzuson szerzett szerves kémiai szintézistervezési elméleti ismereteiket és elsajátítsák annak gyakorlatát. A hallgatók a kurzus végére a tárgy oktatása közben megismert szintézisekre, a számítógépes adatbázisokra és a szerves kémiai ismereteikre támaszkodva új vegyületek önálló szintézistervezésére válhatnak képessé. Az előadás során minden témakört konkrét szintézispéldákkal mutatunk be.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Nagy József

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a szintézistervezés alapjait képező szerves kémiai reakciókat.

Ismeri a retroszintetikus analízis alapkoncepcióját és alapfogalmait. Retroszintetikus analízis: látens polaritás és FGI-k; szintonok, inverz szintonok, umpolung, szintézis ekvivalensek, tipikus FGI-k.

Ismeri a retroszintetikus analízis és tervezés alapstratégiáit: a.) Egy csoport leválasztáson alapuló stratégiák. C-C, C=C, C-X és C=X kötések képzése; b.) Két csoport leválasztáson alapuló stratégiák: cikloaddíciók, periciklusos reakciók, tandem ciklizációk.

Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik.

Ismeri az 1,3- és 1,5-dikarbonil-, hidroxi-karbonil- és α,b-telítetlen-karbonil-szerkezeti rész kialakításának módszereit, és felhasználásukat a szerves szintézisekben.

Ismeri az umpolung fogalmát és alkalmazását valamint az 1,2- 1,4- és 1,6-dikarbonil-, hidroxi-karbonil- szerkezeti rész kialakításának módszereit, és felhasználásukat a szerves szintézisekben.

Ismeri a kemoszelektivitás, regioszelektivitás fogalmát és az ezeken alapuló védőcsoport nélküli szintézistechnikákat valamint a védőcsoportok felhasználását szintézisek során.

Ismeri a sztereoszelektivitás fogalmait valamint a sztereokémiai analízis folyamatát (diasztereomer, diasztereotóp, enantiomer és enantiotóp szelektivitások felhasználhatóságának elemzése).

Ismeri az enantiomertiszta célermék előállításának lehetőségeit (Királis készlet felhasználása királis molekulák szerves szintézisében; Sztereoszelektív szintézis stratégiák alkalmazása bonyolult, több sztereocentrumot tartalmazó szerves anyagok felépítésében).

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri a vázfelépítéshez használt modern szintézis módszereket (fémorganikus és nehézfém-katalizált kapcsolási reakciók, "click" kémia, tandem reakciók).

Ismer speciális szintézis technikákat (szilárd fázisú technikák, mikrohullámú és folyamatos átfolyásos reaktorok, biotranszformációk, párhuzamos szintézisek).

Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel.

Ismeri a biokatalizátorok alaptulajdonságait.

Ismeri a biotranszformációk alaptípusait.

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri az általános szintézis stratégiák (lineáris és konvergens szintézisek) általános előnyeit és hátrányait.

Ismeri a reaktív csoportok szintézis egyes fázisaiban történő kialakításának általános előnyeit és hátrányait.

Rendelkezik a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretekkel.

Ismeri az akirális célvegyületek kialakításának retroszintetikus alapmódszereit.

Ismeri a királis, enantiomertiszta célvegyületek kialakításának retroszintetikus alapmódszereit és sztereokémiai analízis módszereit.

Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkezik, meg tudja ítélni az eljárások gazdaságosságát.

Ismeri az általános szintézis stratégiák (lineáris és konvergens szintézisek) általános gazdaságossági előnyeit és hátrányait.

Ismeri a reaktív csoportok szintézis egyes fázisaiban történő kialakításának általános gazdaságossági előnyeit és hátrányait.

Ért a biológiailag aktív molekulák tervezéséhez.

Ért az akirális biológiailag aktív célvegyületek kialakításának szintézistervezéséhez.

Ért a királis, biológiailag aktív célvegyületek tiszta enantiomer formában történő kialakításának sztereokémiai analíziséhez és szintézistervezéséhez.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Integrált ismereteket alkalmaz az akirális biológiailag aktív célvegyületek kialakításának szintézistervezése során.

Integrált ismereteket alkalmaz a királis, biológiailag aktív célvegyületek tiszta enantiomer formában történő kialakításának sztereokémiai analízise és szintézistervezése során.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát az akirális biológiailag aktív célvegyületek kialakításának szintézistervezése során.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát a királis, biológiailag aktív célvegyületek tiszta enantiomer formában történő kialakításának sztereokémiai analízise és szintézistervezése során.

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémlal iparhoz kapcsolódó szintézistervezésel kapcsolatos törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes az összetett kémiai technológiai rendszerek, valamint folyamatok tervezésére illetve modellezésére, továbbá hatóanyagok és készítmények kutatásához, fejlesztéséhez és gyártásához szükséges technológiai rendszerek üzemeltetésére és irányítására.

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes hatóanyagszintézisek tervezésére illetve szintézisek elemzésére, továbbá hatóanyagok gyártásához szükséges szintézistechnikák kiválasztására.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában a hatóanyagok szintézisének tervezésével.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Szintézistervezési ismereteit felhasználva kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt megfogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Önálló irányítói feladatokat ellátására képes.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes önálló irányítói feladatok ellátására.

Képes a strukturált, folyamatorientált gondolkodásra és munkavégzésre.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes a strukturált, folyamatorientált gondolkodásra és munkavégzésre.

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes a helyzet vagy feladat racionális, mások számára is érthető elemzésére, értékelésére és leírására a szakma által elfogadott természettudományos és tapasztalati ismeretek segítségével.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes a helyzet vagy feladat racionális, mások számára is érthető elemzésére, értékelésére és leírására a szakma által elfogadott természettudományos és tapasztalati ismeretek segítségével.

Képes az igények, feladatok és célok megértésére, interpretációjára és azok megvalósítási stratégiává konvertálására.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes az igények, feladatok és célok megértésére, interpretációjára és azok megvalósítási stratégiává konvertálására.

Képes döntés-előkészítő és problémamegoldó módszerek alkalmazására.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes döntés-előkészítő és problémamegoldó módszerek alkalmazására.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Képes a tervek és az elvégzett munka érthető és célirányos dokumentálására és kommunikációjára.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes a tervek és az elvégzett munka érthető és célirányos dokumentálására és kommunikációjára.

Képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani a gyógyszervegyész-mérnöki területet.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani a gyógyszervegyész-mérnöki területet.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Szintézisek tervezésével kapcsolos problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Fejleszti a problémafelismerő és -megoldó készséget, a tanulási készséget és a memóriát.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban fejleszti a problémafelismerő és -megoldó készséget, a tanulási készséget és a memóriát.

Törekszik a minél jobb információ feldolgozási képességre.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban törekszik a minél jobb információ feldolgozási képességre.

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Szintézisek tevezésével kapcsolatban törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

A mérnöki problémák megoldása során törekszik a kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.

Szintézisek tervezésével kapcsolos problémák megoldása során törekszik a kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.

Elkötelezett a minőségi és alapos munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni és nyitott az innovációs célkitűzésekre.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban elkötelezett a minőségi és alapos munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé Is közvetíteni és nyitott az innovációs célkitűzésekre.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Szintézisek tevrezésével kapcsolatban nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű szintézistervezési műveltségre.

Elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.

Strukturált, folyamatorientált gondolkodás és munkavégzés jellemzi.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban strukturált, folyamatorientált gondolkodás és munkavégzés jellemzi.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Szintézisek tervezésével kapcsolatos problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Szintézisek tervezésével kapcsolatos döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

A kémiai és technológiai kutatásokban és fejlesztésekben önállóan és teljes felelősséggel jár el.

A szintézistervezéssel kapcsolatos kémiai és technológiai kutatásokban és fejlesztésekben önállóan és teljes felelősséggel jár el.

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

Szintézisek tevezésével kapcsolatos célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

A méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel – a felelősséget megosztva – működik együtt.

Szintézisek tervezésében és méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel - a felelősséget megosztva - működik együtt.

Felelősséget vállal a szakvéleményében, írásaiban közölt megállapításokért és szakmai döntésekért, az általa, illetve az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

Szintézisek tervezésével kapcsolatban felelősséget vállal a szakvéleményében, írásaiban közölt megállapításokért és szakmai döntésekért, az általa, Illetve az Irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Szintézisek tervezése során felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem iránt.

Utolsó módosítás: 2018-07-13 22:28:15

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.