BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari technológia II

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Technology II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM303 2+1+0/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Hell Zoltán habil. egyetemi docens Szerves Kémia és Technológia Tsz.
Dr. Fogassy Elemér professor emeritus Szerves Kémia és Technológia Tsz.
Dr. Pálovics Emese egyetemi adjunktus Szerves Kémia és Technológia Tsz.
Dr. Bagi Péter egyetemi adjunktus Szerves Kémia és Technológia Tsz.
Dr. Rapi Zsolt tudományos munkatárs Szerves Kémia és Technológia Tsz.


		

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves vegyipari és gyógyszeripari alapfolyamatok.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A tárgy különböző hatóanyagok példáin keresztül mutatja be, hogy milyen módon lehet a lehetséges szintézissorok alapján a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő környezetbarát és gazdaságos gyógyszerhatóanyag-gyártó technológiákat kiválasztani, kidolgozni és folyamatosan karbantartani. A technológiáknak a minőségbiztosítás kritériumainak is meg kell felelniük. A konkrét példák korábbi és aktuális szintézissorokból kerülnek kiválasztásra, melyek a leginkább példázzák a gyógyszeripari technológiai sajátságait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Egri G:. Gyógyszeripari technológia (Fogassy E. előadásai alapján), egyetemi jegyzet, a technológiák bemutatásához megadott szakirodalom

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Részletesen ismeri a hatóanyaggyártási technológiákban használt kémiai reakciók jellemzőit.

Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik.

Ismeri a méretnövelés általános problémáit, azok megoldási lehetőségeit.

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri a technológiákban használt vegyületek, oldószerek használatának, tárolásának, ártalmatlanításának a szabályait.

Ismeri a technológiai folyamatokban keletkező melléktermékek, hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának a szabályait.

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes egy adott hatóanyag különböző gyártástechnológiai eljárásainak összehasonlító elemzésére gazdaságossági, biztonságtechnikai szempontok figyelembe vételével.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Képes egy adott technológiát karbantartani, adaptálni a folyamatosan változó környezetvédelmi, gazdasági követelményekhez.

Attitűd

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

A technológiák fejlesztése során törekszik a környezetet kímélő, minél kevesebb hulladék keletkezésével járó eljárások kidolgozására.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

Folyamatosan gyarapítja szakmai tudását és fejleszti képességeit

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

A technológiák fejlesztése, módosítása tekintetében más releváns szakterületek képviselőivel konzultálva hozza meg a döntést.

Utolsó módosítás: 2018-06-14 14:21:20

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.