BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szabadalmi ismeretek

A tantárgy neve angolul: Protecting industrial laws

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM401 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Őri János

osztályvezető

Chinoin Rt.

Dr. Mátravölgyi Béla

tudományos munkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános jogi ismeretek, közgazdaságtan.

A tantárgy célkitűzése:

A gyógyszervegyész-mérnöki MSc szakon kötelező tantárgy. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szabadalmi oltalom fogalmával, fajtáival, mint az egyik, a gyógyszeriparban igen fontos versenyeszközzel.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Őri János

osztályvezető

Chinoin Zrt.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.

Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait.

Ismeri a vezetéshez kapcsolódó vállalat-gazdaságtani, szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogi környezet alapjait.

Ismeri a szakmagyakorláshoz szükséges jogi környezetet.

Ismeri a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.

Ismeri a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikiációs technológiákat

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Alkotóan képes alkalmazni a szakterülethez kapcsolódó természettudományos ismereteket.

Képes a vegyipari és kémiai technológiai folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, átfogó elemzésére, következtetések levonására.

Képes a technológiai folyamatok során gyűjtött információk feldolgozására, következtetések levonására.

Képes eredeti ötletekkel és eredményekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a vegyészmérnöki és kémiai szakterület tudásbázisát.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, a nyitottság és az értékalapúság megtartásával.

Képes a kreatív problémakezelésre és öszetett feladatok rugalmas megoldására

Attitűd

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Feladatait törekszik magas szinten végrehajtani.

A munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végzi.

Munkáját a folyamatorientált gondolkodásmód jellemzi.

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Ismeretei és készségei folyamatos fejlesztésére törekszik.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Elkötelezett a magas színvonalú munkavégzés iránt.

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más szakemberekkel konzultálva hozza meg.

A munkavédelem, egészségfejlesztés, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető útmutatásait érvényesíti szakmai és vezetői munkájában.

Munkájában érvényesíti a gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető útmutatásait.

Utolsó módosítás: 2019-05-09 10:46:12

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.