BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémia

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM406 2+2+0/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Tőke László

emeritus professzor

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Fischer János

tanácsadó

Richter Gedeon NyRt.

Dr. Nyerges Miklós

főmunkatárs

SERVIER Kutató Labor

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia c. tárgy anyaga, alapvető biológiai és biokémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagcsoportok tipikus képviselőit és így képesek legyenek a gyógyszerkutatáshoz- és fejlesztéshez nélkülözhetetlen, farmakológusokkal, biológusokkal, orvosokkal összehangolt kémiai kutató- és fejlesztőmunka elvégzésére. A tantermi gyakorlatok keretében gyógyszerhatóanyagok előállítási módszereit és azok fejlesztését ismerhetik meg a hallgatók.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr Faigl Ferenc

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a kismolekulás gyógyszerhatóanyagok előállításának szintetikus módszereit, valamint a biogyógyszerek előállításának módszereit, a vonatkozó biotechnológiai megoldásokat.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri a gyógyszerhatóanyagok hatásmechanizmusát, receptorkötődéseit, a gyógyszerkutatás és fejlesztés menetét és ismeri a különböző hatástani területeken alkalmazott kismolekulás hatóanyagokat, biohatóanyagokat.

Tájékozott a modern szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Ismeri a gyógyszerhatóanyagok felfedezésének, fejlesztésének elveit és mérnöki szemlélettel rendelkezik hatékony, gazdaságos előállításuk megoldására.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes új hatóanyagok kutatására, fejlesztésére, valamint képes hatékonyan közreműködni ezek ipari gyártási technológiájának kidolgozásában.

Rendelkezik a színvonalas kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges manuális készségekkel.

Az ismert gyógyszerhatóanyagok fejlesztésének alapján képes új biológiailag aktív vegyületeket előállítani, ehhez új szintézisutakat kidolgozni.

Felkészült vegyipari és más szakterületek kémiai, technológiai tevékenységének irányítására, csapatmunka összefogására.

Képes a gyógyszerfejlesztési, gyártási folyamatok során felmertülő problémák megoldásában a társszakmák képviselőivel egyeztetni

Attitűd

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Fejleszti problémamegoldó és tanulási készségét a gyógyszerhatóanyagok kutatásához és fejlesztéséhez szükséges tudásanyag elsajátításával, folyamatos bővítésével.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Gyógyszerhatóanyagok előállítása során fokozottan ügyel a megfelelő tisztaságú termék előállítására, a munkahelyi egészségvédelmi és mérnöketikai szabályok betartására.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Folyamatosan kezdeményezi új gyógyszerhatóanyagok előállítására szolgáló technológiák korszerűsítését.

Döntéseit körültekintően, megfelelő önállósággal, szükség szerint más (nemcsak műszaki) szakterületek képviselőivel konzultálva hozza, azokért felelősséget vállal.

A gyógyszerhatóanyag kutatások, fejlesztések célpontjainak kijelölésében együttműködik orvosokkal, farmakológusokkal, biokémikusokkal.

Utolsó módosítás: 2023-02-13 08:20:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.