BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerek

A tantárgy neve angolul: Medicines

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM502 2+0+0/v 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla, egyetemi adjunktus,  Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Kovács Ervin

tud. smts.

MTA-BME SZKTT Kut. Csop.


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető fizikai kémiai, szerves kémiai és biológiai ismertetek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A gyógyszergyártáshoz és a gyógyszeripari fejlesztőmunkához, nélkülözhetetlen alapvető gyógyszerkémiai fogalmak és a gyógyszerek hatásmódjainak megismertetése a hallgatósággal gyakorlati fontosságú hatóanyagok kémiai szerkezet módosítással összefüggő hatásváltozásainak bemutatásával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a gyógyszeripar által előállított hatóanyagok kiválasztásának és fejlesztésének természettudományos alapjait.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri a gyógyszerhatóanyagok fejelsztése során alkalmazott, biológiai hatásosságot kimutató eljárások alapjait.

A kémiai és vegyipari rendszerek minőségbiztosításának elveit és módszereit átfogóan ismeri és alkalmazza.

Ismeri a gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben alkalmazott etikai és jogi szabályozás alapjait.

Képesség

Képesek a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására.

Az emberi szervezetbe jutó exogén anyagok fő metabolizmus útvonalainak ismeretében képes a vegyipari technológiákban leggyakrabban felhasznált anyagok potenciális egészségkárosító hatásainka felismerésére.

Képes a leggyakrabban alkalmazott oldószerek és gyógyszer hatóanyag típusok emberi egészséggel kapcsolatos hatásmechanizmusának felismerésére.

Képes a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos információk értelmezésére.

Attitűd

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Törekszik a gyógyszer- és finomkémiai iparok területein alkalmazott legújabb szakmai ismeretek elsajátítására és alkalmazására.

Vezetőként munkatársai véleményének és érveinek megismerése után hozza meg fontosabb döntéseit.

Törekszik arra, hogy munkatársai adott feladattal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait megismerje és értékelje vezetői döntései előtt.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

A gyógyszeripari, finomkémiai fejlesztések területén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

A vegyiparban leggyakrabban használt szerves vegyület típusok egészségügyi hatásainak ismeretében az egészségvédelmi biztonság követelményeit betartva végzi munkáját.

Utolsó módosítás: 2023-02-13 08:17:53

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.