BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari fejlesztés

A tantárgy neve angolul: Development in pharmaceiutcal industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM706 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bálint Erika, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Bátori Sándor

Címzetes egyetemi tanár

Chinoin-BME Kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék

Dr. Kánai Károly

Címzetes egyetemi docens

Chinoin-BME Kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémia, gyógyszeripari technológia, gyógyszerkészítmények technológiája.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A fejlesztésre kiválasztott kis-molekulasúlyú gyógyszerjelölt klinikai vizsgálatainak megkezdéséhez szükséges lépések, a gyógyszerhatóanyag és formázott termék előállításakor a korai preklinikai fejlesztési szakaszban a kémiai, az analitikai fejlesztésekkel és a gyógyszerformálásával szemben támasztott nemzetközi követelmények összegzése. A tananyag átadása tantermi szemináriumi foglalkozásokon történik.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bátori SándorCímzetes egyetemi tanárChinoin-BME Kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a fiziko-kémiai paraméterek szerepét a fejlesztésben, gyógyszerszerűség fogalmát, az ipari szintetikus tevékenység követelményeit, gyógyszerfejlesztés lépéseit, az in vivo és in vitro farmakológia folyamatát, az ipari gyógyszergyártással kapcsolatos követelményeket, a gyógyszerek életciklusát

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a gyógyszeripari fejlesztésben alapvető analitikai módszereket

Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik.

Rendelkezik a fejlesztési feladatokhoz szükséges alapvető gyógyszerkémiai tudással

Magas szintű gyógyszerkémiai ismeretekkel rendelkezik.

Rendelkezik az alapvető gyógyszerkémiai ismeretekkel, ismeri a molekuláris targetek kiválasztásának lehetőségeit, az előadásokon szereplő gyógyszerek hatásmechanizmusait.

Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel.

Elsajátította a szükséges biológiai tudásanyagot, tisztában van a gyógyszerek alapvető hatás ehetőségeivel.

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri a gyógyszervegyészet alapvető elméleteit, a gyógyszerszerűség fogalmát, a receptor elméletet, hatáshelyek felismerésének lehetőségeit, a fejlesztés fázisait és ezek feladatait, az egyes molekula csoportok beépítésének lehetséges hatásait.

Ért a biológiailag aktív molekulák tervezéséhez.

Ismeri a biológiailag aktív molekulák tervezésének alapelveit,a szerkezet-hatás összefüggéseket, az egyes funkciós csoportok lehetséges hatását, a molekula farmakológia viselkedésének befolyásolási módjait.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Képes ismereteit integrálni a gyógyszer fejlesztés területén

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Képes ötleteket felvetni a gyógyszerszintézisek tervezése során

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes a gyógyszeripar alapvető törvényszerűségeinek átlátására és ezek alkalmazására a gyógyszerfejlesztés folyamán

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes aktív részvételre gyógyszerhatóanyagok fejlesztésében.

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes a gyógyszerfejlesztés területének új ismeretekkel való gazdagítására

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Képes összetett feladatok megoldására

Képes az önálló tanulásra a szakirodalom követésével

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Törekszik a kémiai problémák kreatív, rugalmas megközelítésére

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Törekszik új , innovatív megoldások alkalmazására munkája során

A labor és üzemi munka során szem előtt tartja az együttműködéseket, a csoportmunkában való részvételt és kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására való felkészülést.

Törekszik a csoportmunkában való részvételre, képessé válik a team-munka fontosságának felismerésre.

Elkötelezett a minőségi és alapos munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni és nyitott az innovációs célkitűzésekre.

Elkötelezett a maga színtű munkavégzés iránt

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Döntéseiben figyelembe veszi más szakterületek képviselőinek véleményét

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

A célok kijelölését biokémikusokkal, farmakológusokkal együtt végzi, az orvosi igények figyelembevételével

A méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel – a felelősséget megosztva – működik együtt.

A komplex feladatmegvalósítás során megérti a ráháruló feladatokat és meghozza a szükséges döntéseket.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen áll a fenntarthatóság és a környezet védelme iránt

Utolsó módosítás: 2020-10-28 08:50:44

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.