BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari anyagvizsgálatok

A tantárgy neve angolul: Studies of Pharmaceutical Materials

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM709 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Marosi György egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Fizikai kémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Analitikai kémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy fő célja a gyógyszerkészítmények és bioanyagok szerkezetének meghatározására, valamint gyártástechnológiáik ellenőrzésére szolgáló módszerek ismertetése. A bemutatandó ismeretanyag magában foglalja a jelenleg rutinszerűen alkalmazott minősítési módszereket, és a perspektivikusan alkalmazható anyagvizsgálati módszereket egyaránt. Az előadássorozat kitér a biogyógyszerek, gyógyszeripari nanostruktúrák jellemzésével kapcsolatos analitikai kihívások ismertetésére is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri az anyagvizsgálati módszerek fejlesztéséhez kapcsolódó korszerű technikákat.

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri a környezetbarát termékek tervezéséhez szükséges anyagvizsgálati tudásanyagot.

Magas szintű gyógyszerkémiai ismeretekkel rendelkezik.

Magas szintű, rendszerezett tudással rendelkezik a gyógyszerkémiai anyagvizsgálatok területén.

Rendelkezik a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretekkel.

Rendelkezik készséggel az anyagvizsgálatok területén felmerülő problémák megoldására.

Ismeri a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvetéseit, illetve elvárásait.

Ismeri az anyagvizsgálatok szerepét a környezetvédelem, a minőségügy, az egészségügy és a biztonság területén.

Alkalmazói szintű ismeretekkel rendelkezik a számítógépes munkában, valamint ért a molekulamodellezéshez.

Ismeri az anyagvizsgálatokhoz szükséges kemometriai módszereket.

Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkezik, meg tudja ítélni az eljárások gazdaságosságát.

Gazdaság- és társadalomtudományi ismeretei alapján meg tudja ítélni az egyez vizsgálati módszerek indokoltságának mértékét.

Ért a biológiailag aktív molekulák tervezéséhez.

Ért a biológiailag aktív anyagok tervezését támogató anyagvizsgálatokhoz.

Ért a kémiai folyamatok és kémiai technológiai rendszerek minőségbiztosításához.

Ért az in-line anyagvizsgálatokon alapuló korszerű minőségbiztosításhoz.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Integrált áttekintő képessége van a gyógyszervegyész- mérnökség egész területére beleértve a valós idejű vizsgálatokon alapuló technológiai szintű szabályozást.

Anyagtudományi ismeretekre épülő gyógyszer- és növényvédőszer-készítményeket tud tervezni és gyógyszer-technológiákat tud kidolgozni, illetve el tud látni különféle gyógyszerformák gyártásával és minőségellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

Készítmények tervezése és gyógyszertechnológiák kidolgozása során kreatívan alkalmazni képes az anyagvizsgálatokon alapuló minőség-ellenőrzést.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Kreatív módon tud tervezni anyagvizsgálati eljárásokat a gyógyszerek minőségének és megbízhatóságának növelésére.

Képesség

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes csapatmunkában dolgozni a kapcsolódó területek szakembereivel.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Önálló mérnöki munkával képes összetett gyógyszeripari alap- és segédanyagokat analizálni és gyártástechnológiájukat megtervezni.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Képes az összetett anyagvizsgálati eredmények összefüggéseinek megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására, hasznosítására, helytálló vélemény megfogalmazására és döntések meghozatalára.

Önálló irányítói feladatokat ellátására képes.

Gyakorlat megszerzése után képes önállóan irányítani egy gyógyszerminőség-biztosítási üzemegységet.

Képes a strukturált, folyamatorientált gondolkodásra és munkavégzésre.

Képes gyógyszer-anyagvizsgálati adatstruktúrákat a gyógyszergyártással összhangba hozni.

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes optimális gyártási körülményeket tervezni adott termékekhez.

Képes a helyzet vagy feladat racionális, mások számára is érthető elemzésére, értékelésére és leírására a szakma által elfogadott természettudományos és tapasztalati ismeretek segítségével.

Képes a az anyagvizsgálatokon alapuló minőség-ellenőrzés és szabályozási módszereinek sajátságait más területek szakembereinek érthetően demonstrálni.

Képes az igények, feladatok és célok megértésére, interpretációjára és azok megvalósítási stratégiává konvertálására.

Képes az egyes gyógyszerfajták eltérő vizsgálati igényeinek azonosítására és az optimális megvalósítás stratégiájának kidolgozására.

Képes döntés-előkészítő és problémamegoldó módszerek alkalmazására.

Képes a problémamegoldó módszerek adaptálására az gyógyszeripari anyagvizsgálatok területére.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Képes a legfrissebb szakirodalmi információk naprakész elsajátítására és adaptálására.

Képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani a gyógyszervegyész-mérnöki területet.

Képes az elméleti ismereteken alapuló innovatív metodikák kidolgozására gyógyszeripari anyagvizsgálatok területén.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

A gyógyszeripari anyagvizsgálatok feladatait kreatívan és rugalmasan oldja meg.

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Motivált az önképzésre a gyógyszeranalitika területén.

Törekszik a minél jobb információ feldolgozási képességre.

Törekszik az anyagvizsgálati módszerek fejlesztésére és az azokból származó információ hatékony feldolgozására.

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

A környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat hangsúlyosan veszi figyelembe.

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Intuitív ötleteit önállóan kontrollálja és rendszerezi.

A mérnöki problémák megoldása során törekszik a kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és döntéshozatalra.

Felelősséget vállal a beosztottakért, a vizsgálóműszerekért, a munkafolyamatok biztonságáért és eredményességéért.

A labor és üzemi munka során szem előtt tartja az együttműködéseket, a csoportmunkában való részvételt és kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására való felkészülést.

Hivatástudata, elkötelezettsége magas szintű a minőségbiztosítás iránt, amit képes a munkatársainak is átadni.

Döntései során figyelemmel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.

A gyógyszertechnológia minőségügyi, fogyasztóvédelmi, termékfelelősségi és esélyegyenlőségi szempontjait figyelembe veszi és érvényre juttatja az egészségvédelmet, biztonságot, gazdaságosságot szolgáló jogi szabályozás előírásait.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

A továbbképzésben problémamegoldásban kezdeményező, törekszik széles körű kémiai-anyagtudományi műveltségre.

Strukturált, folyamatorientált gondolkodás és munkavégzés jellemzi.

A gyógyszervizsgálatok megvalósításakor strukturált és folyamat-orientált gondolkodás és munkavégzés jellemzi.

Autonómia és felelősség

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Kutatási céljait egyezteti a határterületek releváns szakembereivel.

A kémiai és technológiai kutatásokban és fejlesztésekben önállóan és teljes felelősséggel jár el.

A kémiai technológiai kutatásokhoz önálló és felelősségteljes minőségbiztosítási javaslatokat tesz.

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

Anyagvizsgálati terveit egyezteti biokémikus, farmakológus, orvos kollégáival.

A méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel – a felelősséget megosztva – működik együtt.

A méretnövelés anyagvizsgálati terveit egyezteti szakértő vegyész-, villamos- és gépészmérnök kollégáival.

Felelősséget vállal a szakvéleményében, írásaiban közölt megállapításokért és szakmai döntésekért, az általa, illetve az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

Megnyilatkozásai, döntései, iránymutatásai felelősségteljesek és azok következményeiért vállalja a felelősséget.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

A környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat felelősségteljesen veszi figyelembe.

Utolsó módosítás: 2018-09-07 11:05:18

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.