BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Csomagolástechnika

A tantárgy neve angolul: Packaging technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM710 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Marosi György, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

Dr. Szolnoki Beáta

Egyetemi tanár

tud. mts

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a csomagolástechnika alapfogalmaival, környezetvédelmi vonatkozásaival, a csomagolóanyagok előállítási és alkalmazási technológiájával, tárgyalja a csomagolóanyagok rendszerezését és jellemzését, a transzportfolyamatok szerepét, vizsgálati lehetőségeit és a módosítás módszereit különböző csomagolóanyagok esetében. Az oktatás célja az elméleti alapok megismertetésén túlmenően gyakorlatban hasznosítható ismeretek nyújtása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technol. Tsz.

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a gyógyszercsomagoláshoz kapcsolódó analitikai módszereket.

Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik.

A gyógyszercsomagolást megalapozó ipari szerves kémiai és makromolekulás ismeretekkel rendelkezik.

Komplex technológiai ismeretekkel rendelkezik, amely kiterjed a hatóanyaggyártások technológiájára és a készítménytechnológiára.

Komplex technológiai ismeretekkel rendelkezik a készítménytechnológia csomagolástechnológiai vonatkozásairól.

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri a környezetbarát csomagolás tervezéséhez szükséges tudásanyagot.

Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel.

Ismeri a biológiailag lebontható csomagolóanyagokat.

Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkezik, meg tudja ítélni az eljárások gazdaságosságát.

Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretei alapján meg tudja ítélni az egyes csomagolási eljárások gazdaságosságát és hasznosságát.

Ért a kémiai folyamatok és kémiai technológiai rendszerek minőségbiztosításához.

Ismeri a csomagolástechnika minőségügyi elveit, törvényszerűségeit.

Integrált ismereteket alkalmaz a gyógyszervegyész-mérnökség területén.

Csomagolástechnológiai ismereteit integrálni tudja a gyógyszervegyész-mérnökség egyéb területeivel.

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

Kreatív gyógyszercsomagolásokat tud tervezni.

Képesség

Elméleti és gyakorlati felkészültsége, módszertani és gyakorlati ismeretei alapján képes az összetett kémiai technológiai rendszerek, valamint folyamatok tervezésére illetve modellezésére, továbbá hatóanyagok és készítmények kutatásához, fejlesztéséhez és gyártásához szükséges technológiai rendszerek üzemeltetésére és irányítására.

Képes összetett csomagolási rendszerek technológiájának tervezésére és az ilyen gyártórendszerek üzemeltetésére.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes csapatmunkában dolgozni a kapcsolódó területek szakembereivel.

Kompetensen tud eljárni összetett kémiai technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében, valamint analitikai módszerek magas szintű alkalmazásában, továbbá önálló mérnöki feladatok ellátásában.

Önálló mérnöki munkával képes összetett csomagolóanyagokat analizálni és gyártástechnológiájukat megtervezni.

Képes megérteni és megoldani a felmerülő problémákat, helytálló véleményt meg fogalmazni, következtetéseket levonni, és döntést hozni.

Képes az összetett csomagolórendszerek összefüggéseinek megértésére és a tudás alkalmazására, hasznosítására, helytálló vélemény megfogalmazására és döntések meghozatalára.

Képes a strukturált, folyamatorientált gondolkodásra és munkavégzésre.

Képes gyógyszercsomagolási folyamatstruktúrákat a gyógyszergyártással összhangba hozni.

Képes a helyzet vagy feladat racionális, mások számára is érthető elemzésére, értékelésére és leírására a szakma által elfogadott természettudományos és tapasztalati ismeretek segítségével.

Képes a gyógyszercsomagolás sajátságait más területek szakembereinek érthetően demonstrálni.

Képes az igények, feladatok és célok megértésére, interpretációjára és azok megvalósítási stratégiává konvertálására.

Képes az egyes gyógyszerfajták eltérő csomagolási igényeinek azonosítására és az optimális megvalósítás stratégiájának kidolgozására.

Képes döntés-előkészítő és problémamegoldó módszerek alkalmazására.

Képes a problémamegoldó módszerek adaptálására a gyógyszercsomagolás területére.

Képes a kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

Képes a legfrissebb szakirodalmi információk naprakész elsajátítására és adaptálására.

Képes új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani a gyógyszervegyész-mérnöki területet.

Képes az elméleti ismereteken alapuló innovatív metodikák kidolgozására gyógyszercsomagolás területén.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

A gyógyszeripar csomagolástechnikai feladatait kreatívan és rugalmasan oldja meg.

Nyitott és fogékony új, korszerű és innovatív technológiai megoldásokra.

Motivált az önképzésre a gyógyszercsomagolás területén.

Fejleszti a problémafelismerő és -megoldó készséget, a tanulási készséget és a memóriát.

A csomagolástechnikai innováció, technológiai fejlesztés érdekli és nyitott az új megoldások adaptálására, publikálására.

Mint felelős kémikus, törekszik a környezettel szembeni érzékenységre és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítésére.

A környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat hangsúlyosan veszi figyelembe.

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Intuitív ötleteit önállóan kontrollálja és rendszerezi.

A labor és üzemi munka során szem előtt tartja az együttműködéseket, a csoportmunkában való részvételt és kellő gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására való felkészülést.

Team munkában elsajátítja a vezetővé váláshoz szükséges szakmai és pszichológiai ismereteket.

Elkötelezett a minőségi és alapos munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni és nyitott az innovációs célkitűzésekre.

Hivatástudata, elkötelezettsége magas szintű a minőségi csomagolástechnika szakterület iránt, amit képes a munkatársainak is átadni.

Nyitott arra, hogy önfejlesztéssel és szakmai továbbképzésekkel gyarapítsa szaktudását, továbbá törekszik a széles körű kémiai műveltségre.

A műszaki, gazdasági, irányítási eljárások eredményessége, innovációja érdekli és nyitott azok bevezetésére.

Elkötelezett a sokszínűség és az értékalapúság mellett.

A gyógyszercsomagolás sokszínű design megtervezésében és kedvező érték/ráfordítás arány érvényre juttatásában érdekelt.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

A csomagolástechnikai és csomagolástervezési problémák megoldása során önállóan lép fel, és kezdeményezi a problémák megoldását.

Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel (folyamatmérnökökkel, gépészekkel, biológusokkal, biokémikusokkal, farmakológusokkal, orvosokkal valamint környezetvédelmi, jogi és közgazdasági szakemberekkel) konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.

Komplex szemléletű döntéshozatallba az összes érintett szakterület képviselőit bevonja.

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

Kutatási céljait egyezteti a határterületek releváns szakembereivel.

A méretnövelésekben vegyészmérnökökkel, folyamatmérnökökkel és gépészekkel – a felelősséget megosztva – működik együtt.

A méretnövelési terveit egyezteti szakértő vegyész-, villamos- és gépészmérnök kollégáival.

Felelősséget vállal a szakvéleményében, írásaiban közölt megállapításokért és szakmai döntésekért, az általa, illetve az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

Megnyilatkozásai, döntései, iránymutatásai felelősségteljesek és azok következményeiért vállalja a felelősséget.

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

A környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontokat felelősségteljesen veszi figyelembe.

Utolsó módosítás: 2019-04-25 09:41:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.