BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biospektroszkópia, tömegspektrometria

A tantárgy neve angolul: Biospectroscopy and mass spectrometry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME09 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

dr. Perczel András, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

dr. Láng András tud. munkatárs, PhD

Vácziné dr. Schlosser Gitta tud. munkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Jól ismeri a biomolekulák analitikájának spektroszkópiai és tömegspektrometriai módszereit

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Ismeri a tudományos problémafelvetés módszereit makromolekulás analitikája terén

Képesség

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Jól alkalmazza a biomolekulák analitikájában fontos biospektroszkópiai és tömegspektrometriai módszereket

Attitűd

Törekszik az általános természettudományi és gazdasági ismereteik folyamatos gyarapítására, és ezek átadására is.

Bioanalitikai ismereteinek folyamatos gyarapítására törekszik, figyelembe véve a vonatkozó szakirodalmat

Autonómia és felelősség

Munkájában innovatív, kezdeményező, hatékony, felvállalja a felelősségteljes döntéseket, önálló munkavégzésre alkalmas.

Önálló munkavégzésre alkalmas a biomolekulák analitikája terén

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:08:56

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.