BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Folyamatirányítás

A tantárgy neve angolul: Process Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMA504 2+1+1/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Szilágyi Botond, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas Tivadar

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Vegyipari műveletek, Matematika.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Aktív részvétel az előadásokon, kötelező részvétel a számolási és laboratóriumi gyakorlatokon.

A tantárgy célkitűzése:

a bio- és vegyészmérnökök számára szükséges irányítástechnikai alapfogalmak megtanítása, amelyekre a bio- és vegyészmérnöki gyakorlatban a különböző irányítástechnikai megoldások értelmezésénél illetve új feladatok mérnöki csapatmunkában történő megoldásához szükség van. A tantárgy keretében ismertetésre kerülő irányítástechnikai alapfogalmak a vegyi- és rokonipari folyamatok irányítástechnikai általánosságainak és specialitásainak elsajátítását célozzák meg.

A tantárgy elmélyült elsajátítását számolási gyakorlatok és laboratóriumi ill. számítógépes gyakorlatok segítik, melyek anyaga az előadások anyagára támaszkodik, ahhoz kapcsolódik, és annak megértését szervesen elősegítik.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri az irányítástechnikai elméletet és megoldásokat olyan mélységben, hogy ilyen jellegű feladatok megoldásánál hasznosan és eredményesen tudjon-csapatban együttműködni.

Ismeri és felismeri az egyes irányítástechnikai elemeket és ismeri azok működését.

Képes önállóan meglévő irányítástechnikai rendszereket működtetni és érti azok működését. Egy beavatkozás hatásával mind elméletileg, mind gyakorlatilag tisztában van.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri és érti az egyes irányítástechnikai műszereket, tudja hogy egy adott feladatra mikor melyiket kell alkalmazni.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri az irányítástechnikai feladatok megoldásánál szükséges biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket, amelyeket munkája során figyelembe vesz és be is tart.

Képesség

Képes irányítani és ellenőrizni a vegyipari gyártási és egyéb technológiai folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás szempontjait figyelembe véve.

Képes technológiákat és berendezéseket irányítani.

Képes irányítástechnikai feladatok megoldásánál szakmájával kapcsolatos területen irányítástechnikai szakemberekkel együttműködni.

Képes egy csővezetéki és műszerezési rajz (P&I diagram) az egyes irányítástechnikai berendezéseket azonosítani, szerepüket és működésüket megállapítani.

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Meghibásodások esetén felismeri az egyes irányítástechnikai berendezések rossz működését.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik az irányítástechnikai ismeretek elsajátítására és tudása készségszintre emelésére.

Keresi az összefüggést a korábban tanultakkal.

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik az új, korszerű irányítástechnikai ismeretek elsajátítására és tudása készségszintre emelésére.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Csoportmunka során konszenzusra törekszik és a csoportérdeket figyelembe veszi.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önálló és minőségi munkát végez, melynek során figyelembe veszi a lehetséges megoldásokat és a korlátozó paramétereket.

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Új innovatív megoldásokat dolgoz ki a korszerű irányítástechnika elvek, lehetőségek alkalmazásával.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Csoportmunka esetén a rendelkezésére álló információt a csoporttagokkal megosztja.

Utolsó módosítás: 2024-04-15 11:35:53

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.